Maand: augustus 2016

Wanneer Hij wederkomt en ons tot Zich zal nemen in de wolken..

…dan kunnen wij niets meer tot onze kinderen, tot onze familieleden en vrienden zeggen – want de Opname (rapture) zal plotseling plaatsvinden, in één ogenblik – in een punt des tijds!

Leg daarom nu reeds dit traktaat op uw bureau of in de lade bij uw waardevolle papieren, opdat uw kinderen of familieleden – die achter zullen blijven – het zullen vinden, zodat u hen voor de laatste maal het Evangelie van de genade van Jezus Christus kunt verkondigen!

“Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachtten volgens het profetische Woord van onze Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zou worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus waarachtig toebehoren, zullen in één ogenblik veranderd en van deze aarde worden weggenomen, ja, precies zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen, o zo velen op aarde achter zijn gebleven, die niet in Jezus Christus geloofden, die niet waarachtig zijn wedergeboren, die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wijzelf niet meer tot jullie spreken. Wij zeggen jullie: Op dit moment van de Opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, Die het Hoofd van de Gemeente is. Waarover wij altijd hebben gesproken, is nu werkelijkheid geworden en jullie die ons hierin niet wilden geloven, zijn op aarde achtergebleven en gaan thans een verschrikkelijke tijd tegemoet, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal. Het Woord van God is waar. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.”

Wat zal er dan plaatsgevonden hebben?

Jezus heeft hiervan geprofeteerd: “Ik kom weder” (Joh. 14:3). Hóe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in het historisch verslag van deze belangrijke wereldgebeurtenis van de Opname in 1 Thess. 4:16-17: “De Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en by het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.

Wat wij nu hierboven hebben gelezen, is thans een feit geworden. Wij, die dit ogenblik van de Opname meemaakten en in Jezus geloofden, zijn opgenomen, de Here tegemoet in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in minder dan geen tijd, zoals wij dit lezen in 1 Cor. 15:51-52: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie onze geestelijke nalatenschap lezen -zijn wij THUIS bij onze Heiland, Die ons heeft liefgehad en Die Zichzelf voor ons heeft gegeven. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren. Maar nu komt op aarde de verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit is, wat ons bedroeft en wat wij van ganser harte betreuren, dat jullie, die niet in Jezus geloofden, nu achtergebleven zijn. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig, want zij hebben op zo’n geweldige wijze de waarheid van Gods Woord geopenbaard. Ja, Zijn ‘Woord is werkelijk waar en – wij zeggen het nogmaals door dit epistel dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Maar. . . Wat kunnen jullie nu verwachten?

Dat staat te lezen in 2 Thess. 2:8-12: “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem van Zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke Wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

Lees hierbij ook eens Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God wil aan satan gelegenheid geven, onbeperkt zijn boze natuur bot te vieren en dan wordt openbaar, wat zijn demonisch karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken.

Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. Het is vreselijk, om deze tijd mee te maken! Hoe anders zou het geweest zijn, wanneer ook jullie Jezus Christus als jullie persoonlijke Heiland zouden hebben aangenomen!

Maar alles, is nog niet verloren!

Het voorrecht om tot de triomferende Gemeente van Christus te mogen behoren, die met Hem zal regeren, is aan jullie voorbijgegaan, want de tijd van de Gemeente van Christus op aarde is definitief voorbij. En toch is er nog een tijd van genade voor jullie! Ieder, die wil, kan vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. De grootste zonde, die men kan begaan, is die van het verwerpen van Gods genadeaanbod, wat de Here Jezus als volgt uitdrukte: “En als Hij (= de Heilige Geest)komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij (= de Here Jezus) niet geloven … ” (Joh. 16:8). Dit is de enige zonde, waardoor een mens voor eeuwig van God gescheiden, door Hem veroordeeld en verdoemd zal worden. In Jezus niet geloven, betekent voor Hem een zware belediging. Dit is werkelijk de openbaring van een misplaatst wantrouwen, want: “Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.” De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie door je ongeloof voorbij laten gaan. De Here heeft de deur toegesloten. Niemand kan meer tot de Bruiloft van het Lam worden toegelaten. Het woord van de Here luidt nu: “lk ken u niet” (Matt. 25:12). Mis nu niet deze laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwige zaligheid, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Jezus Christus, dat hij ook voor uw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

Hij zal jullie uit alle geweld van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aardse leven te verliezen teneinde de eeuwige zaligheid te verwerven. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid die zeer lang is! Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot schuldbelijdenis!

Dan zullen wij jullie terugzien, als jullie tot de grote schare van martelaren behoren, die uit de Grote Verdrukking komen om dan óók voor de troon van het Lam te staan, want wij lezen in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 7:9-10 en 13-17: “Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleerd met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeidden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen die bekleed zijn met de witte gewaden en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel, en Hij, Die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Updated: 11/04/2017 — 17:18

Discriminatie ligt in de Islam besloten

In diverse landen worden kerken in brand gestoken door een opgezweepte menigte islamitische jongeren. Indonesië bijvoorbeeld, stond lange tijd bekend als een land waar christenen en moslims in harmonie met elkaar samenleefden. Steeds vaker horen we echter van christenvervolging in moslimlanden. Hebben alle moslims zo’n hekel aan christenen? Zijn het zulke onmensen, of zit er iets anders achter?

De werkelijkheid is dat moslims over het algemeen vriendelijke en verdraagzame mensen zijn, die heel goed met christenen omgaan en met hen vriendschap sluiten. Het is de islam die de christenen discrimineert. Als moslims daar aan meedoen, dan doen zij slechts hun religieuze plicht. Het zit ingebakken in de ideologie van de islam. In dit artikel willen wij ingaan op de achtergronden van de christenvervolging in de moslimwereld. Hiervoor nemen we een duik in de geschiedenis van de islam.
In tien jaar tijd, van 622 tot 632, heeft Mohammed vrijwel het gehele Arabische schiereiland aan zich onderworpen. De verslagen heidense stammen kregen de keus tussen moslim worden of de dood. De meesten werden dus moslim. De verslagen joden en christenen hoefden zich niet te bekeren, maar zij moesten een capitulatieverdrag tekenen, de dhimma. Hierin waren de voorwaarden vastgelegd waaronder de overwonnen stammen mochten blijven leven.

Vernederend gedrag

Het was een zeer vernederen verdrag, dat de verslagenen degradeerde tot tweederangs burgers in hun eigen land, die echter de bescherming van Mohammed genoten. Mohammed behield zich wel het recht voor het verdrag te allen tijde nietig te verklaren. Na de dood van Mohammed zetten zijn opvolgers, de kaliefs, de strijd voort. Grote delen van het Midden-Oosten werden veroverd, waaronder een groot aantal christelijke landen, zoals Egypte en Syrië. Zij moesten zo’n capitulatieverdrag tekenen. In feite kwam de dhimma neer op een soort apartheidswetgeving. Essentieel was dat de dhimmi werd vernederd en zich schikte in een minderwaardige positie in de moslimmaatschappij. Dat werd door iedere bepaling benadrukt. Het begon met de hoofdelijke belasting, de djizia; een soort beschermgeld waarmee de dhimmi’s als het ware hun recht kochten om in leven te blijven. Moslims hoefden die belasting niet te betalen. De manier waarop de djizia jaarlijks werd betaald, was vaak stuitend vernederend. Zij was gebaseerd op een tekst uit de Koran waarin Mohammed zei: “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld, en die zich niet voegen naar de wezelijke godsdienst (islam) onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting (djizia) opbrengen in onderdanigheid”. (Soera 9:29)

De joodse schrijfster Bat Ye’or citeert een groot aantal documenten waarin wordt voorgeschreven hoe deze regel in verschillende tijden en plaatsen moest worden toegepast.
In grote trekken komt het neer op het volgende: De belastingbetaler moest met z’n geld persoonlijk naar de markt, waar de belastingontvanger (vaak een sjeik of emir) op een soort troon was gezeten. De dhimmi’s moesten lange tijd wachten op de smerigste plaats totdat ze één voor één voor de sjeik werden gesleept. Dan moest de dhimmi het verschuldigde bedrag in de hand van de moslim leggen, maar zó dat zijn hand niet boven die van de moslim uitkwam. De dhimmi moest blijven staan, terwijl de moslim op z’n troon gezeten was. Na het overhandigen van het geld moest de dhimmi voorover buigen, zodat de moslim hem een klap tegen z’n wang of een stomp in z’n nek kon geven, met de woorden: “Betaal de schatting aan Allah, o vijand van Allah, o ongelovige”. Hierna werd de belastingbetaler bruut weggetrokken, “om hem het gevoel te geven dat hij aan het zwaard ontsnapt is”. Alle moslims werden uitgenodigd om van dit schouwspel te genieten. Zo werden alle joden en christenen, van hoog tot laag, in het openbaar vernederd. Rijke dhimmi’s stuurden vaak een afgezant om de belasting te betalen, maar regelmatig werd dit verboden. Men moest in eigen persoon vernederd worden.

Speciale belastingen

De bepalingen van het verdrag waren niet altijd dezelfde, maar in grote trekken kwamen ze neer op de volgende:

Dhimmi’s moesten drie speciale belastingen betalen, waarvan de djizia of hoofdelijke belasting het meest gehaat was. Een dhimmi moest het betalingsbewijs altijd bij zich hebben, anders kon hij gearresteerd worden.
Een dhimmi mocht geen gezag uitoefenen over een moslim. Dus waren hogere overheidsfuncties verboden voor christenen. Om dezelfde reden kon een christenman nooit trouwen met een islamitische vrouw. Maar een christenvrouw wel met een islamitische man. Een christen mocht ook niet op een paard of een kameel rijden. Als hij op een ezel gezeten een moslim tegenkwam, moest hij van z’n ezel springen en nederig wachten totdat de moslim voorbij was.
De eed van een dhimmi had geen waarde, dus kon een dhimmi nooit getuigen tegen een moslim. Het principe van oog om oog gold alleen voor moslims. Dus doodstraf op moord bij moslims onderling, maar niet als een moslim een dhimmi had vermoord.
De christenen mochten hun kerken behouden, maar nieuwe mochten zij niet bouwen en ook hun oude kerken mochten zij niet uitbreiden. Voor reparaties was vergunning vereist.Kerken en synagogen waren niet beschermwaardig. Gevolg: plundering en brandstichting van kerken en synagogen.
Iedere vorm van evangelisatie onder moslims was verboden. Openbare godsdienstige manifestaties waren ook verboden. De kerkklokken mochten niet luiden, want dat werd gezien als evangelisatie. Joden mochten de sjofar niet blazen. Alle godsdienstoefeningen moesten binnen de muren van de kerk of synagoge plaatsvinden, dus geen processies en openbare begrafenissen. Het zingen mocht niet van moslims hoorbaar zijn. Kritiek op de islam of Mohammed werd niet geduld.

Gettovorming

Dit soort bepalingen heeft gettovorming in de hand gewerkt. In hun eigen wijk konden christenen soms toch kerkklokken luiden en een processie houden en hun doden begraven. Het voorschrift dat het huis van een jood of christen niet hoger mocht zijn dan dat van een moslim in dezelfde straat, woog minder dan in een getto. Dhimmi’s moesten zich ook onderscheiden door het dragen van aparte kleding en het altijd bij zich hebben van hetdjizia-betalingsbewijs, dat zij soms om de hals moesten dragen. Ze mochten geen Arabische titels voeren en het gebruik van het Arabisch schrift was voor hen verboden. Ook mochten zij geen wapens dragen. Er bestond ook zoiets als positieve discriminatie onder het dhimmi-verdrag: de christenen hadden recht op bescherming door de islamitische overheid. (Het woord dhimmi betekent beschermeling). Bekend is dat de kalief Omar de dhimmi-schatting een keer liet teruggeven aan een groep christenen, omdat hij niet in staat was gebleken hen te beschermen. Christenen mochten ook wijn verkopen, iets wat voor de moslims verboden was. Christenen hoefden ook niet in militaire dienst, want zij mochten geen wapens dragen. (Zij konden dus ook geen beroepssoldaat worden). Ook hadden de dhimmi’s een zekere mate van zelfbestuur..(Soevereiniteit in eigen kring).

Onrein

Ondanks deze positieve discriminatie is het geen wonder dat in de loop der eeuwen veel christenen overgingen tot de islam. Geleidelijk werden de christenen een minderheid in hun eigen land. Door de vernederende aard van de dhimmi-status lag het voor de hand dat er op christenen werd neergekeken, en dat zij zelfs als onrein beschouwd werden. Overigens werden de bepalingen niet altijd even streng opgevolgd. Het feit alleen al dat er nog steeds eeuwenoude kerken zijn in het Midden-oosten, is hiervan het bewijs. Als de dhimmi strikt was toegepast, zouden er na de zevende eeuw geen kerken meer gebouwd zijn en zouden de bestaande kerken tot ruïnes zijn vervallen. Toch heeft het gebruik stand gehouden tot omstreeks het midden van de vorige eeuw. Het grootste deel van de moslimwereld viel toen binnen het Turkse (Ottomaanse) rijk. Onder druk van vooral Engeland en Frankrijk werd de dhimma in 1856 in het hele Turkse rijk afgeschaft. In Perzië (Iran), Jemen en Marokko bleef de dhimma tot in deze eeuw van kracht. De afschaffing van de dhimma heeft overigens de woede opgewekt van fanatieke moslims, wat resulteerde in progroms tegen dhimmi’s, waarbij honderdduizenden christenen en joden werden afgeslacht, met name onder de Armeense en Syrische christenen.

Propaganda

Nu kan men een wet wel afschaffen, maar een gebruik van eeuwen schaf je niet zomaar af. Daar komt bij dat de fundamentalisten luid roepen om herinvoering van de dhimma. “De christenen moeten weer op de plaats gezet worden en zich neerleggen bij hun tweederangsstatus. Anders emigreren ze maar naar het Westen”, zo zeggen ze. Door al deze propaganda kijken veel moslims nog steeds neer op de christenen in hun midden. Christengevangenen in Pakistan moeten wachten met eten tot de moslims klaar zijn. Anders zouden zij het eetgerei verontreinigen. Het gevolg is dat alle eten en drinken soms op is voordat zij aan de beurt zijn. Sommige fanatieke moslims gooien in openbare gelegenhedenhet serviesgoed stuk als een christen ervan gegeten of gedronken heeft. Dit doen zij om te voorkomen dat zij later van dit “verontreinigde” servies zullen eten. Om dezelfde reden hebben christenen in landen als Iran en Pakistan hun eigen restaurants (waar ze dan wel varkensvlees en wijn mogen serveren), een vorm van apartheid waar niemand verontwaardigd over doet. In Egypte moet de president nog steeds vergunning geven voor de bouw of de reparatie van een kerk. Sinds 1980 zijn er nog geen vijf kerken gebouwd, tegen 80.000 moskeeën! Ter vergelijking: in dezelfde periode zijn in Nederland 340 moskeeën geopend. In de meeste moslimlanden zijn hoge leidinggevende posities nog steeds niet voor christenen weggelegd. Veel moslims weigeren een christen als baas te hebben. Zelden zal een christen een hoge rang in het leger bekleden. In Pakistan ijveren de fundamentalisten voor herinvoering van de dhimmi- belasting, te betalen door niet-moslims. In Egypte komt het regelmatig voor dat de moslimbroederschap of een andere fundamentalistische groepering de dhimmi-belasting afperst van rijke christenen. Het geld vloeit naar de kas van de eigen organisatie te verbreiding van het fundamentalisme. In de ogen van de Egyptische regering is het een mafiapraktijk, maar de fundamentalisten beweren dat zij de regels van de islam toepassen. Nog steeds kunnen christenen niet met moslimvrouwen trouwen, en het is in die landen normaal dat een moslim die tot een ander geloof overgaat, gedwongen wordt te scheiden.

Twee kampen

Het dhimmi-stelsel past goed in de ideologie van de islam, die de wereld verdeelt in twee kampen: een “huis van de islam” en een “huis van de oorlog”(Dar al islam en Dar al harb). De Dar al islam is de moslimwereld,waar de moslims niet per sé in de meerderheid zijn, maar waar zij wel de macht hebben. Hier behoort de islamitische wetgeving (de sjaria) van kracht te zijn. De rest van de wereld is de Dar al harb en moet nog voor de islam veroverd worden, vandaar de naam “huis van de oorlog”. In de Dar al islam is de wetgeving er dus op gericht de hele bevolking te islamiseren. Door de niet-moslims te vernederen en de moslims allerlei voorrechten te geven, wordt de islam steeds sterker. Het systeem heeft zijn effectiviteit duidelijk bewezen.

Overigens hebben de moslims niet alles zelf bedacht. Het systeem grijpt terug op oeroude Arabische stamgebruiken. de islam heeft bovendien veel van zijn gedachtengoed geleend van de joden en de christenen. Of de eerste moslims op de hoogte waren met het “dhimmi-verdrag” dat Jozua tweeduizend jaar eerder met de Gibeonieten sloot is twijfelachtig, maar vaststaat dat de vele Syrische gezagsdragers die overgingen tot de islam, alleen maar de bestaande Byzantijnse (Oost-Romeinse) wetgeving ten aanzien van de joden hoefden aan te passen. In het Oost-Romeinse rijk was de Grieks-Orthodoxe Kerk de staatskerk, die alle andere godsdienstenbestreed. De joden hadden altijd al een bijzondere status in het Romeinse rijk, met aparte rechten en plichten.

Diepe sporen

Onder invloed van de Byzantijnse staatskerk kregen de joden steeds minder rechten. On 534 werden de rechten en plichten van de joden vastgelegd in de wetten van Justinianus. Dit stelsel werd overgenomen en verder uitgewerkt door de moslims, die het toepasten op alle niet-moslims. Zo kreeg de Orthodoxe Kerk een koekje van eigen deeg. De koptische en nestoriaanse christenen, die door de Orthodoxe Kerk vervolgd waren, gingen er aanvankelijk onder de moslims op vooruit. Het effect van de dhimma liet zich pas eeuwen later gelden. Twaalf eeuwen dhimmi-schap hebben diepe sporen getrokken in de mentaliteit van de kerk in de moslimwereld. “Overleven” heeft de zendingsopdracht naar de achtergrond verdrongen, terwijl met name de nestoriaanse kerk in het verleden tot in het verre China gemeenten gesticht heeft. Telkens wanneer de kerk zich weer op evangelisatie toelegde, werd dat bloedig afgestraft. Veel christenen beschouwen hetdhimmi-schap als hun natuurlijk lot. Zij verzettenzich er dan ook niet tegen. “In de wereld lijdt gij verdrukking” en “Al wie een godvruchtig leven wil leiden, zal vervolgd worden”. Zozeer als deze bijbelteksten door de westerse kerk worden verwaarloosd, zozeer worden ze door de koptische kerk gekoesterd. De Bijbel leert ons nergens dat we moeten vechten voor onze rechten, maar wel dat we voor onze broeders moeten opkomen.

(Uit het Reformatorisch Dagblad)

Er wordt vaak verondersteld dat als mensen
ophouden in God te geloven, ze nergens
meer in geloven. Helaas, het is nog erger;
als ze ophouden in God te geloven,
geloven ze overal in. G.K. Chesterton

Updated: 10/05/2017 — 09:03

Toots Thielemans is gestopt met roken

Thielemans overleed in zijn slaap in het ziekenhuis, waar hij vorige maand na een val was opgenomen. Manager Veerle Van de Poel zei dat er geen complicaties waren opgetreden. ‘Hij is overleden door ouderdom, zijn lichaam was gewoon op.’

De wereldberoemde mondharmonicaspeler overleed maandag op 94-jarige leeftijd in een Belgisch ziekenhuis.

Updated: 22/08/2016 — 19:57

De dominee denkt

Hij zit tussen wanden vol boeken
Dat is zo zijn dagelijks werk
Voor zondag weer iets te bedenken
Want hij is in dienst van de kerk
Nou ja, ’t is één van de velen
Ach, ’t is weinig meer dan een baan
Hij doet voor de Godheid promotie
Maar twijfelt zelf aan Diens bestaan
Waarschijnlijk is God overleden
Denkt dominee en promoveert
De dominee denkt zonder weten
Dat is wat je noemt godgeleerd

Refrein:
De dominee denkt, de dominee denkt
Vrijzinnig of confessioneel
Misschien orthodox of alleen sociaal
Ach, dominees denken zoveel

De dominee meent toch te weten
dat Christus de wereld regeert
Al valt daarvan weinig te merken
Vandaar dat de dominee leert
Aan iedereen die het wil horen:
Het Godsrijk dat niemand nog ziet
Dat moeten wij nu maar gaan bouwen
Want God kan het blijkbaar zelf niet
We blijven wel in Hem geloven,
Zegt dominee, maar de ethiek
Die wij wensen is ver te zoeken
Daarom doen wij aan politiek

De dominee denkt aan zijn zonden
Waarin hij ontvangen ooit is
Hij weet iedereen gaat verloren
Preekt hel en ook verdoemenis
Hij ziet van het Godsrijk geen teken
Alleen toorn en boete en straf
Het zwembad was open op zondag
Gods gesel komt daar dus op af
De dominee denkt dat voor zonden
Nog altijd moet worden betaald
Beseft niet dat als dat zo zijn zou
De Heer aan het kruis had gefaald.

BBC Combo – Johan Th. Bos

Updated: 21/08/2016 — 23:05

Gaan dieren naar de hemel?

Psalm 49:21

De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan.

Prediker 3:18-21

Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie opmerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

Updated: 21/08/2016 — 22:59
Pagina 1 van 212
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme