De invloed van de vrouw op haar man

Struggle for life

Deze pagina’s zijn speciaal voor de vrouwen geschreven, maar mannen mogen het ook gerust lezen.

Tijdens mijn verblijf in India werd op straat mijn aandacht getrokken door muziek. Er passeerde een grote bruiloftstoet. In het midden werd door een aantal mannen een enorm grote tafel gedragen. Daarop zaten tegenover elkaar, met gekruiste benen, een bruidegom en een bruid. Op de tafel lagen geschenken, en er kwamen telkens meer bij.
De bruidegom keek stralend en trots om zich heen, en nam groetend de hulde in ontvangst. De bruid zat met neergeslagen ogen zedig tegenover hem, en reageerde nergens op, alsof dit alles haar niet aanging. Ik vroeg aan een Indiėr naar de betekenis van dit ceremonieel. “O”, zei hij, “dat doen ze om aan de familie en vrienden van haar man te tonen, wat een onderdanige vrouw hij krijgt”. “En hoe lang houdt zij die houding vol?”, vroeg ik. “Niet zo lang, denk ik”, zei de man grinnikend. “Zij zal wel spoedig proberen de baas te spelen net als de meeste vrouwen”.

Een ander tafereel in hetzelfde land. Ik zat in een trein, tegenover mij twee Europeanen. We zagen op een landweg een man wandelen, een bijl over zijn schouder. Enkele meters achter hem liep zijn vrouw, zwaar bepakt en beladen, een baby op haar heup. De één maakte de ander attent op die sociale wanverhouding, de achterstelling en discriminatie van de vrouw. “Dat lijkt erger dan het is”, zei de ander. “Ik ben hier al jaren en heb ontdekt dat ook hier, net als overal in de wereld, tenslotte alle Adams doen wat hun Eva’s zeggen dat ze doen moeten”.
Ja, dat verhaal over Adam en eva kent iedereen. En die appel fantaseert men er dan maar bij. Maar het is waar: Eva heeft haar man tot ongehoorzaamheid aan God verleid. En veel vrouwen na haar hebben hetzelfde gedaan. Daarom heeft God aan de vrouw een plaats van onderdanigheid aangewezen ten opzichte van haar man. “Ik wil niet dat de vrouw over de man heerst”, zegt Paulus. Oudere vrouwen moeten aan de jongere vrouwen een goed voorbeeld geven en hen inscherpen aan hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dat is geen discriminatie. God heeft zijn schepselen lief. Alle aanwijzingen in Zijn Woord hebben hun welzijn op het oog. Dat geldt voor de man en de vrouw beiden. Waar die richtlijnen opgevolgd komt dit het huwelijk en gezinsleven ten goede. De aangewezen plaats voor de vrouw betekent voor haar een grote bescherming. De tegenwoordig zo sterk gepropageerde emancipatie van de vrouw in het huwelijk(ik spreek niet over maatschappelijke verhoudingen) kunnen haar en haar man en kinderen alleen maar schade berokkenen. God heeft man en vrouw zó geschapen, dat ze elkaar in het huwelijk sterk beïnvloeden. De invloed van de vrouw kan zowel ten goede als ten kwade zijn. Ik wil van beide enkele voorbeelden geven uit de Bijbel.
Sara is het klassieke voorbeeld van de onderdanige vrouw die haar man “heer” noemde. Dit verhinderde haar niet om tegen haar man te zeggen: “Jaag die slavin weg, want de zoon van die slavin zal niet erven met mijn zoon, met Izaåk”. Abraham was het daar niet mee eens, maar God maakte hem duidelijk, dat hij in alles wat Sara hier tot hem zei, naar haar moest luisteren. In een vroeger conflict heeft hij zijn vrouw de vrije hand gelaten de slavin te vernederen. In dit geval heeft hij zélf Hagar en haar zoon weggezonden (Gen. 21:8-13).
Blijf aan me lijf! ;o)

In Richt. 1 lezen wij dat Achsa haar man Othniël overhaalde van haar vader een stuk bouwland te vragen. Zij vroeg er ook waterbronnen bij, en kreeg hoog en laag gelegen bronnen. Dit was ook geen vrouw die passief en initiatiefloos naast haar man leefde. het is hem ten goede gekomen! In Richt. 13 vinden we een echtpaar dat in een goede verhouding met elkaar leefde en het aangezicht des Heren zocht. Toen Manoah begreep dat de Engel des Heren hun verschenen was zei hij tegen zijn vrouw: “Wij zullen zeker sterven”. Maar die vrouw toonde meer geestelijk inzicht en kon hem bemoedigen.
Ook nu kan bij een gelovig echtpaar in bepaalde gevallen de vrouw beter inzicht hebben en sterker in het geloof staan dan haar man. Het zou heel verkeerd zijn als de man daarvan in een misplaatst superioriteitsgevoel niet zou profiteren.. De vrouw is dan wel anders dan haar man, maar niet minderwaardig; wel onderdanig, maar geen slavin.
vrouw

In India had ik een gesprek met een bekeerde Hindoe. Ik informeerde hoe hij tot geloof was gekomen. het antwoord was zeer interessant. Toen hij voor het eerst van het christelijk geloof hoorde, stond hij er afwijzend tegenover. Zijn vrouw kreeg belangstelling en bezocht de samenkomsten. Toen zij tot bekering was gekomen, bespeurde hij een grote verandering in haar leven. Haar gehele gedragspatroon in het gezin, ook tegenover hem persoonlijk, begon een ander en veel aantrekkelijker beeld te vertonen. Dit had hem tot nadenken gestemd. Hij begon zich af te vragen wat de oorzaak van die verandering was. Toen was hij ook begonnen die samenkomsten te bezoeken. Zo was ook hij tot persoonlijk geloof in de Here Jezus gekomen. Petrus heeft een speciale boodschap gericht tot vrouwen van wie de mannen aan het woord ongehoorzaam zijn. Zij kunnen hun mannen winnen in een onderdanige houding zonder woorden, alleen door hun wandel. Hierin ligt de beperking en tegelijk de kracht van de gelovige vrouw om invloed ten goede op haar man uit te oefenen. Het is niet het gemakkelijkste, maar wel het enige doeltreffende middel (1 Petr. 3:1,2).
En nu een voorbeeld van verkeerde invloed.
In 1 Kon. 21 lezen wij op welk een gemene manier Izebel het klaargekregen heeft de wijngaard van Naboth in Achabs handen te spelen. Maar dat pleitte hem van zijn eigen schuld niet vrij. In vers 25 staat: “Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet”(“opgehitst” zegt de Statenvertaling). Wat zijn de gevolgen van die ophitserij voor beiden verschrikkelijk geweest.
DreunDe wijze koning Salomo heeft zijn zoon gewaarschuwd tegen de invloedvan de “vreemde vrouwen”. Zij haalden hem over door haar redenering en haar gladde woorden waarmee zij mannen tracht te verleiden. Helaas is hij zelf later voor die verleiding bezweken.
In 1 Kon.11:2 lezen wij dat Salomo zich nooit met die vrouwen had mogen inlaten, omdat zij zijn hart zouden meevoeren achter hun goden. Hij heeft het toch gedaan. Lange tijd heeft hij aan hun verleidende invloed weerstand kunnen bieden. Maar ouder geworden, heeft hij zich laten meevoeren ook hun goden te vereren. Tenslotte is het zover gekomen, dat de Here vertoornd op hem werd omdat zijn hart zich afgewend had van de Here, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was, en die hem te dezer zake geboden had geen andere goden na te kopen; maar hij had niet in acht genomen wat de Here geboden had.
Deze geschiedenissen houden een ernstige waarschuwing in voor de vrouwen om geen verkeerde invloedop hun mannen uit te oefenen. En voor mannen om, als zij dit toch doen, niet aan die invloed toe te geven.
Tenslotte enkele woorden uit Spreuken 31, waarin de lof van de deugdelijke huisvrouw bezongen wordt. Zij heeft het vertrouwen van haar man en zorgt er voor dat het hem aan geen voordeel ontbreekt. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Het is aan haar invloed te danken dat haar man in aanzien is en in het midden van de oudsten in de poort kan zitten.

Zo’n vrouw gaat inderdaad de waarde van koralen vér te boven.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Updated: 11/04/2017 — 17:11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme