Maand: mei 2017

De Wereld van Toen … en Nu

De geschiedenis van de dagen van Noach van grote betekenis voor ons

In het 6de hoofdstuk van Genesis vinden wij een nauwkeurig verslag van de dagen van Noach. Dit Bijbels en historisch verslag is voor ons van het allerhoogste belang. De Here Jezus Zelf heeft immers verklaard, dat deze geschiedenis zich zal herhalen: ‘Gelijk de dagen van Noach alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen’ (Matth. 24 : 37). De zonden en ongerechtigheden, die kenmerkend waren voor de dagen van Noach, zullen eveneens kenmerkend zijn voor de dagen, die onmiddellijk voorafgaan aan de komst van de Zoon des Mensen op aarde. Zij waren in Noachs dagen de directe aanleiding tot het oordeel van de zondvloed; zij zuilen in de eindtijd eveneens de directe aanleiding vormen tot een nog groter en verschrikkelijker oordeel, dat over de ganse aarde komen zal.

De goddeloosheid en verdorvenheid van het mensdom bereikte in de ‘dagen van Noach’ zulk een hoogtepunt, dat de maat van Gods toorn vol werd en Zijn lankmoedigheid jegens de bewoners der aarde uitgeput raakte, zodat Zijn rechtvaardig en verschrikkelijk oordeel onvermijdelijk werd. Het was een goddelijk ‘tot hiertoe en niet verder’. En Gods normen zijn vandaag niet veranderd. Hij heeft in het verleden ‘de oude wereld niet gespaard’. Hij zal in de toekomst ook de moderne wereld niet sparen. Met rasse schreden nadert de dag des oordeels, waarin ‘de Here zal komen als vuur en Zijn wagens zullen zijn als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en Zijn dreiging in vuurvlammen; te vuur en te zwaard zal de Here gericht houden over al wat leeft’. (Jes. 66 : 15, 16).

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 12:44

De Theologie van Jericho

“Want er zal een tijd zijn, wanneer de mensen de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaren naar hun eigen begeerlijkheden, en zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen” – 2 Tim. 2: 3, 4

Elia’s hemelvaart

2 Koningen 2 : 1-18

De theologie van JerichoHet geschiedde nu, als de Here Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier; want de Here heeft mij naar Beth-El gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de Here leeft en uw ziel leeft; ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af naar Beth-El. Toen gingen de zonen der profeten, die te Beth-El waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel; zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier; want de Here heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Here leeft en uw ziel leeft; ik zal u niet verlaten! Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel; zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Here heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Here leeft en uw ziel leeft; ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre; en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijnen mantel, en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn: En hij zeide: Gij hebt eene harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet,zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzoo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiterent En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijne klederen en scheurde ze in twee stukken.
Hij hief ook Elia’s mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan de oever van de Jordaan.
En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de Here, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en Elisa ging er door. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des Heren hem opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet?

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 11:10

De Streepjeskode in de Computer Maatschappij

DE NIEUWE PRIJSKODERING DOET ZIJN INTREDE.

Het zal een ieder opgevallen zijn dat op vrijwel alle artikelen voor het dagelijks gebruik een nieuw koderings-systeem is aangebracht, dat we voorlopig de “streepjeskode” zullen noemen.
Hiermee heeft de computer zich ook op dit gebied in ons dagelijks leven gedrongen.

Wie in een supermarkt langs de met duizenden artikelen beladen schappen wandelt, vindt op elk artikel een etiketje, voorzien van een kode die bestaat uit een aantal in dikte en onderlinge afstand variërende zwarte streepjes en daaronder een nummer, waarvan de betekenis een normaal mens volstrekt ontgaat.

Wat die vreemde kode betekent, wordt aan de kassa duidelijk. We vinden daar een venstertje, waaronder het feilloze oog van de computer schuilt, een oog dat zonder mankeren de streepjes leest en vaststelt wat het merk van het artikel is, alsook de prijs. Het elektronische oog ziet nog veel meer, maar dat zijn gegevens voor de bedrijfsleiding.

UNIFORMEEL

De bedoeling van de kodes is: een systeem op te bouwen, dat over de gehele wereld artikelen uniform identificeert. Als een produkt voorzien is van het Europese artikel-nummer (EAN) 87 gevolgd door elf andere cijfers van de kode, zal een scanner in een supermarkt in New York, Tokio, Berlijn of Amsterdam zonder mankeren vaststellen, dat het hier gaat om een Nederlands produkt (87), gevolgd door een reeks artikel-identifikatie-nummers. Het eindcijfer is het kontrolenummer.

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 10:53

De Spruit

Woord vooraf

De titel van deze brochure bepaalt ons bij het getuigenis, dat de Bijbel geeft omtrent de Persoon van de Here Jezus Christus.

Hij, Die in de Evangeliën uitvoerig wordt beschreven en verkondigd, is het grote Onderwerp van het Woord van God. Echter, zoals uit de volgende notities mag blijken, vormen de vier Evangeliën “slechts” een onderdeel van het viervoudig getuigenis van Jezus Christus, zoals wij dat in de Bijbel op meerdere plaatsen tegenkomen.

Bij het bestuderen daarvan zullen wij (opnieuw) ontdekken dat de Bijbel onbetwistbaar Gods Woord is! Immers, zo’n geweldige harmonie en veelkleurige wijsheid kan onmogelijk “mensenwerk” zijn en móet wel tot stand gekomen zijn door Goddelijke inspiratie. Het viervoudig getuigenis aangaande de beloofde, gekomen en… terugkomende (!) Messias moeten eigenlijk gezien worden als vier sterke schijnwerpers, die Hem in het volle licht zetten. Een wonderbaar licht op een wonderbare Heiland!

God sprak eertijds “vele malen en op vele wijzen” tot de vaderen en heeft in het laatst der dagen gesproken in (de) Zoon (Hebr.1 :1). Dat spreken, in woorden, beelden en kleuren, willen wij onderzoeken, en het is mijn innige bede, dat wij niemand anders zullen zien ‘dan Jezus alleen”.

Wijk bij Duurstede, november 1990

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 07:51

RR 10 Day Ticket Pisac

It has taken 3, actually 4, trips to Pisac for me to start seeing what the archaeological site has to reveal to us. The maze of walkways and stairs meandering throughout the stacked stone structures of different sizes and shapes, that are melded into sections of a vast complex that surrounds the mountain peak. They create an image of importance and you can bet we will be doing some deeper digging into the locations and positioning of things that came to light while making this video. Understanding what is before us by reading the signs may give a different angle to view the site from.
Without a doubt we have constructions created by the Wari and pre-Wari cultures mixed in with the Inca additions. This is a place of antiquity and will be one of the enigmas that make up the Grand Enigma of what the Sacred Valley and the surrounding region reveals to us, one layer at a time.

Updated: 30/05/2017 — 00:46

De Palestijnse Staat

Zefanja, hoofdstuk 2. Vers 1 – 7.

 1. Doorzoek uzelf nauw, ja doorzoek nauw, gij volk, dat met  geen lust bevangen wordt!
 2. Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des Heeren toom over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van de toom des Heeren over ulieden nog niet komt.
 3. Zoekt den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken!
  Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toom des Heeren.
 4. Want Gaza zal verlaten wezen, en A’skelon zal ter verwoesting wezen; Asdod
  zal men in de middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.
 5. Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cherétim!
  Het Woord des Heeren zal tegen ulieden zijn, gij Kanaän, der Filistijnen land! En Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.
 6. En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.
 7. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van A’skelon legeren, als de Heere, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 00:33

Ancient Medicine with Anne and Marie

Anne and Marie are very excited to introduce you to the new Facebook Page – Ancient Medicine – https://www.facebook.com/pages/Ancient-Medicine/289098361277862

We are overwhelmed with the response we have had in such a short period of time and the news that we have been given the opportunity to host our own monthly radio show really is the icing on the cake!!

So stay tuned to our Facebook Page for all upcoming features and guests here on USOKS Radio…

Thank You Everyone – Anne and Marie xx

Updated: 30/05/2017 — 00:31

De Opstanding

De opstanding der doden is een uniek onderwerp dat we alleen in de Bijbel tegenkomen. Geloven in de opstanding der doden is niet hetzelfde als geloven in een leven na de dood. Velen geloven in een leven, een voortbestaan, na het leven hier op aarde.
Denk bijvoorbeeld maar aan de Egyptenaren, die aan hun doden van alles meegaven voor een aangenaam verblijf in het “dodenrijk’, of aan de Indianen, die spreken van de “eeuwige jachtvelden”.
Ook de term reïncarnatie (het telkens terugkeren in een ander lichaam) zal velen niet onbekend in de oren klinken.
Geloven in de opstanding der doden gaat duidelijk verder.
Dit gegeven wordt uitgewerkt in deze brochure, waarin u in eerste instantie ook zult lezen over het verblijf van de doden vóórdat zij opgestaan zijn.

Lees verder

Updated: 30/05/2017 — 00:20
Pagina 1 van 6123456
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme