Categorie: Bijbels

Alles over de Bijbel

Alles wat wijst op nieuw leven wordt door de religie der dood gesloopt

© AP Vernielde Noorse penisrots staat weer fier overeind


De onlangs door vandalen vernielde Trollpikken in de Noorse gemeente Eigersund staat weer fier overeind. Een aannemer heeft de loodzware rots – die een beetje lijkt op een penis in opgewonden toestand – weer vastgemaakt aan de berg. De omhoog wijzende steen is al sinds mensenheugenis een populaire bestemming voor wandelaars en klimmers in het zuiden van Noorwegen.

Eind juni werd duidelijk dat het stenen ‘geslachtsdeel’ op de grond lag onder de plek waar het had gestaan. Volgens de politie was de beroemde Trollpikken het slachtoffer geworden van vandalen, omdat er op de keiharde steen sporen werden aangetroffen van beitels en een drilboor.

De Noorse politie zette vervolgens alles op alles om de vandalen op te sporen.  ,,We gaan de daders vinden die onze geliefde berg hebben ontmand”, verzekerden de autoriteiten. De gemeente Eigersund liet na de ontdekking weten het markante rotsblok hoe dan ook weer terug te plaatsen. In korte tijd werd via een inzamelingsactie ruim 21.000 euro bijeen gebracht: het bedrag dat nodig is voor de hersteloperatie.

Een paar dagen geleden ging de aannemer aan de slag. De Trollpikken werd opgetakeld en weer op de oude plek teruggezet. Momenteel zijn technici bezig om de langwerpige rots met stalen pinnen vast te maken. Een moeilijk maar geen onmogelijk karwei, vertelde de aannemer aan Noorse media. ,,Wij hebben hoe dan ook de viagra om dit voor elkaar te boksen.” Wie verantwoordelijk is voor het beschadigen van de berg is nog onbekend.

Lees verder

Updated: 07/07/2017 — 12:57

Driekwart kinderen betrokken bij schulden

Niet alleen volwassenen lijden onder schulden, maar ook kinderen worden hier indirect de dupe van. Bij driekwart van de situaties waarbij volwassenen om hulp vragen bij SchuldHulpMaatje, zijn kinderen onder de 18 jaar betrokken.

Gisteren op de Internationale Dag van het Kind stond SchuldHulpMaatje Nederland stil bij wat hun maatjes (vrijwilligers) in schrijnende situaties hebben betekend voor zowel ouders als kinderen. Het afgelopen jaar zijn er 23% meer mensen geholpen en zijn in totaal 1.300 crisissituaties zoals dreigende beslagleggingen, huisuitzettingen en waterafsluitingen voorkomen.

Maatjes helpen mensen met schulden (van jong tot oud). Niet alleen volwassenen zijn hierbij geholpen, maar ook kinderen. “Doordat de maatjes naast ouders gaan staan, kunnen we er samen met hen voor zorgen dat hun kinderen opgroeien in een gezonde financiële leefomgeving. We vinden het belangrijk dat we hen net zolang kunnen helpen totdat de situatie weer stabiel is en ook kan blijven”, aldus Peter Rijsdijk, directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Lees verder

Uitdaging pretendeert gelovig te zijn maar hoe komt het dat bij mij onderstaande tekst gelijk in mijn gedachten springt en bij de redactie en ander meekijkers niet?

Mat 6:25  Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
Mat 6:26  Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
Mat 6:27  Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
Mat 6:28  En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
Mat 6:29  En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
Mat 6:30  Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
Mat 6:31  Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Mat 6:32  Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
Mat 6:33  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Updated: 23/06/2017 — 23:23

Niemeijer: Christus Zelf bouwt Zijn gemeente

Dat niet alle gemeenten gelijk zijn, is minder erg dan vaak wordt beweerd, maar er zijn wel degelijk Bijbelse richtlijnen voor de eredienst. Ds. Theo Niemeijer ontdekte blijkens zijn bijdrage aan Het Zoeklicht dat er een goede balans tussen feestelijkheid en plechtigheid moet zijn. Maar sommige diensten zijn zo feestelijk dat van plechtigheid niets over blijft en het omgekeerde kan ook. 

Wanneer ‘meer van de Geest’ wordt verlangd, is het oppassen geblazen, vindt Niemeijer. Het kan in feite volgens hem ook om verlangen naar meer van het vlees gaan. “In deze verlangens staan maar al te vaak egoïstische motieven op de achtergrond. De melodie is zo leuk, het ritme spreekt me aan, het moet een beetje vlotter en een beetje meer, zodat er bijna geen ruimte meer is voor een gedegen, Bijbels gefundeerde preek.”

Leuke liedjes
Veel gelovigen hebben volgens hem het idee dat de eredienst er voor hen is, in plaats van de gerichtheid op de verheerlijking van de Heer Zelf. Daarin past wat hem betreft niet als primaire vraag of de gemeenteleden wel aan hun trekken komen, de liedjes leuk worden gevonden, de preek boeiend genoeg is enzovoort. De verheerlijking van de Heer moet in liederen, aanbidding, dankzegging en Woordverkondiging tot uiting komen. Elke liedbundel heeft een eigen theologische kleur, schrijft Niemeijer. “Het valt mij op dat de laatste tijd in veel gemeenten alleen nog maar uit de bundel Opwekking gezongen wordt en niet of nauwelijks meer uit de bundel van Johannes de Heer, Geestelijke liederen, Psalmen en Gezangenbundels – en daarmee in hun identiteit aan het veranderen zijn. Terwijl juist in bijvoorbeeld de Joh. de Heer-bundel zulke prachtige liederen over bekering, toewijding en wederkomst te vinden zijn en in de Opwekkingsbundel juist weer veel mooie aanbiddingsliederen.”

Lees verder

Updated: 23/06/2017 — 20:53

De Tanak: Oude Testament en de B’rit Hadashah: Nieuwe Testament zijn klaar.

Wilt U de Statenbijbel béter onderzoeken met het gebruik van de Schriftverwijzingen, dan bent u hier aan het goeie adres, u hoeft niet meer te bladeren tot u groen en geel ziet, want de Schriftverwijzingen heb ik er hier voor u tussen gezet. Ook voor voorgangers is dit heel gemakkelijk om een preek voor te bereiden en de tijd hiervoor kan hierdoor worden bekort zodat u andere dingen kunt doen. Ik zal trachten ook de naamsbetekenissen er tussen te zetten, maar ik verwacht niet dat ik die op tijd zal klaar hebben. In de eerste plaats heb ik dit voor mezelf gedaan, zodat ik de Bijbel nóg beter kan bestuderen, maar anderen kunnen er nu ook gebruik van maken.

Updated: 08/06/2017 — 00:51

Een draak van een vrouw

Rev 12:1  En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 
Rev 12:2  En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 
Rev 12:3  En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 
Rev 12:4  En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. 
Rev 12:5  En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 
Rev 12:6  En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

Binnenkort komt de dag dat ik Hem begroeten mag… 23 september 2017 wie gaat er met mij mee?

Updated: 29/05/2017 — 11:30
Pagina 1 van 812345678
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme