Categorie: Brochures

Bijbelse brochures

Worden alle mensen behouden?

VOORWOORD

De titel van deze brochure luidt: “Worden alle mensen behouden?”
Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde vraag. Sommigen zullen direkt denken: “O, dat gaat zeker over de leer der alverzoening”.
Bij anderen is de vraag wellicht nog nooit opgekomen. Toch is deze vraagstelling aktueel!

Wij leven vandaag in een tijd, waarin de Bijbelse boodschap wordt bezoedeld.
Zo valt in menige prediking of publikatie te bespeuren, dat men ervan uit gaat, dat alle mensen kinderen van God zijn, en dat het dus met alle mensen ook wel goed komt. Men spreekt over God, Die de wereld liefheeft en niet wil, dat sommigen verloren gaan… dus, zo konkludeert men, worden alle mensen behouden.

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 19:54

Wolven in schaapsklederen

Een ernstige waarschuwing tegen de moderne theologie

“Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”. Matth. 7:15

“Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts”. 2Kor. 11:14

WACHT U VOOR DE VALSE PROFETEN!

“Maar wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”. Aan hun vrucht zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo iedere boom brengt voort goede vruchten…. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen”. Matth. 7:15-20

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 19:52

Wicca… niet/wel wijs?

– Het mysterieuze contact met de godin
– De juiste bijbelse oplossing!

  • Uit de praktijk gegrepen
  • Wat maakt wicca zo aantrekkelijk?
  • Wat houdt wicca eigenlijk in?
  • Wat zegt de Bijbel over wicca?
  • Wicca bij Harry Potter
  • Machtiger dan de dood
  • Wat kunnen opvoeders doen?

UIT DE PRAKTIJK GEGREPEN

Wat Rebekka’s ouders hadden kunnen weten
Elke avond, voordat zij gaat slapen, steekt Rebekka de kaarsen aan op het kleine altaar in haar slaapkamer. Dan zegt zij ook haar gebed op:

“Welkom! schone Maan, heerser van de nacht, wees mij tot een gids die leidt tot het licht.
Welkom! schone Zon, heerser van de dag, laat de morgen zijn tot licht op mijn pad”.

Op haar altaar staan vier porseleinen kelken voor de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde. In iedere kelk liggen wat rozenblaadjes, halfedelstenen, gesmolten kaarsvet en gedroogde bladeren. Zij staan op vier punten van een vijfpuntige ster. Op de vijfde punt van het pentagram zit een kikker, het symbool voor ‘geest’ en ‘leven’. Dan verricht Rebekka haar rituelen om zich af te stemmen op de kosmische harmonie. Als de energie door haar heen stroomt, kan zij die op anderen richten en hen daarmee ‘betoveren’.

Tim vertelt
Tim loopt het huis van een vriendje binnen en merkt dat er iets gaande is. Iets spookachtigs. Wat is er aan de hand? “Mijn zusje is heks geworden,” legt zijn vriend uit. “En haar vriendje is de leider van een heksenkring die almaar groeit”. Tim is er echter op voorbereid. Hij vertelt zijn vriend wat de Bijbel erover zegt en legt uit wat ‘geestelijke oorlogvoering’ is (uit Efeze 6). Dan bidt hij om bescherming en dat God het meisje eruit zal bevrijden. Tim kon dat doen, omdat hij ook zelf elke dag God om bescherming moet vragen, want vlakbij zijn huis is ook een heksenkring. Die heksen hebben het op hem gemunt. “Zij werpen ‘spells’ op kinderen die niet met hen meedoen. Een jongen viel en heeft zijn arm gebroken.”

Tim vertelt verder
De wiccans bij ons op school geloven in de wereldvrede. Ze maken met hun vingers het vredesteken en zeggen de spreuk op: “Wij maken alle mensen één en samen vormen wij één wereld.” Vandaag maakten zij een kruis van witte schijfjes en gingen daar in een kring omheen staan. Zij lazen uit een zwart boek en hielden elkaar met de pinken vast. Daarna sloten zij hun ogen, leunden met hun hoofd achterover en begonnen in een geheimzinnige taal te spreken. Toen ik vroeg wat zij aan het doen waren, antwoordden zij: “Wij zijn aan het toveren!”. In de lessen over vreemde godsdiensten kiezen zij voor het boeddhisme en luisteren zij naar muziek die ik nooit had gehoord. Een jongen vertelde mij dat die meditaties hem een geweldige kick gaven. Ik waarschuwde hem met de woorden: “Pas maar op dat je niet door een demon bezeten wordt”. Daar schrok hij van en zei: “Waarom heb je mij dat niet eerder verteld?

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 01:51

Wet of Genade

door Klaas Rozendal (ca. 1942)

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei: “In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.” Gen. 12:3 Het kon echter eerst van kracht worden als het zaad,

waarop de belofte sloeg, zou gekomen zijn. Dat zaad was Christus. Het Verbond der Genade, uitgedrukt in beloften, Gal. 3:15-19 wordt in Heb. 9 met recht “Testament” genoemd en Christus de “Testamentmaker” of Erflater.

Oud en nieuw

De vraag “Waar begint het Nieuwe Testament?” is van het grootste belang. Het antwoord geeft de Bijbel zelf in Heb. 9:16 en 17: “Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.” De nieuwtestamentische tijd begint derhalve eerst bij de dood van Christus en niet bij Zijn geboorte.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 21:31

Wee, wee, gij grote stad, BABYLON

(Openbaring 18:10)

HOOFDSTUK 1

Rumoer in het midden der aarde

De laatste tientallen jaren is de aandacht voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten sterk toegenomen.
Oude tijden herleven in een nieuwe vorm. Oude landen zijn herrezen, soms onder nieuwe namen. Met name de stichting van de Joodse staat, Israël, heeft grote beroering teweeggebracht onder de volkeren.
Vooral de Arabische landen in de omgeving van Israël hebben overduidelijk blijk gegeven van hun onvrede met de huidige situatie. Ondertussen is Israël uitgegroeid tot een belangrijke mogendheid en heeft het verschillende aanvallen weerstaan.
De laatste jaren worden vooral gekenmerkt door het zgn. Palestijnse probleem”. Palestijnen, die een eigen staat claimen en daarvoor het land van de Joden de meest geschikte plaats achten, vechten voor hun “rechtvaardige” zaak.
Deze kwestie heeft bijgedragen tot een verscherping van de haat tussen Joden en Arabieren, die er overigens al van oudsher is.
Joden, Arabieren, Palestijnen, Israël, Jeruzalem, Egypte, Libanon, Syrië… namen die al weer vele jaren bekend zijn voor iedereen. Eigenlijk ontbrak er nog één naam, die Bijbels-historisch gezien toch uitermate belangrijk is: BABEL, of in het Grieks: BABYLON. Het is de illustere naam van een stad, verbonden aan een rijk, die in tal van Bijbelgedeelten voorkomt, vanaf het boek Genesis tot in Openbaring.
Niet alleen historisch van belang dus, maar ook profetisch!

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 21:03

Wat is de Hemel?

Schriftlezing: Joh. 14 : 16,
Openb. 21 en 22.

  1. Wat is de hemel?

    DE WONDERBARE TROOST VAN DE HEMEL

Thans wil ik met u spreken over een uiterst belangrijk en heerlijk onderwerp: Wat is de hemel? Eigenlijk moesten Gods kinderen veel meer over de hemel spreken, dan zij gewoonlijk doen. De heiligen van de oude tijd spraken dagelijks over de hemel. Zij verheugden zich in het vooruitzicht van de hemel. Zij hadden heimwee naar de hemel. Zij zongen van de hemel. Jezus zeide: ‘Verblijd U, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen’ (Luk. 10 : 20).
O, ik bid God, dat door deze boodschap de hemel voor u een grotere werkelijkheid mag worden. De hemel is niet zo ver weg, als u denkt. Engelen gaan voortdurend van de hemel naar de aarde, en van de aarde naar de hemel. Zij onderhouden een druk en levendig verkeer tussen hemel en aarde. Hemelse wezens zien dag en nacht op ons neer en slaan ons met oneindige liefde en tederheid gade. Zij verblijden zich, als één zondaar zich op aarde bekeert.
Laat geen ongeloof of twijfel uw blijdschap in de gezegende en zekere beloften aangaande de hemel wegnemen. Onderzoek de Schriften; bedenk de dingen die boven zijn; spreek veel over de hemel; verblijd u in de hemel; zing van de hemel.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 18:49

Wat is de gemeente. Wat is ze niet?

I. Het Wezen van de Gemeente

Aan niets heeft de Gemeente van Jezus Christus in onze dagen meer behoefte dan dat in haar de grondwaarheden van de Christelijke hoop weer levend en zichtbaar worden. Wij moeten helaas de klacht uitspreken, die eigenlijk ook een aanklacht is, dat de Kerk van Christus deze grondwaarheden met hun wonderbare perspectieven voor de eindtijd verduisterd heeft ten gunste van een ontwikkelingsleer over wereldverbetering en maatschappijvernieuwing, die echter noch Bijbels gegrond noch door de loop der geschiedenis gerechtvaardigd is.

De zelfbezinning van de Gemeente moet beginnen met de terugkeer tot het fundament van de Schrift en tot de verwachting van de Christelijke hoop. Een bekend theoloog heeft eens verklaard:”Verheerlijkte lichamelijkheid is het einde van al Gods wegen”. Bijbels uitgedrukt betekent dit niets anders, dan: “Wij geloven in de oprichting van het Duizendjarig Vrederijk en in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont”. Maar de weg daarheen is niet wereld-verbetering of maatschappij-vernieuwing als gevolg van de geleidelijke doorwerking van het Evangelie; maar de voltooiing der Gemeente, de openbaring van de antichrist, de verlossing van het Joodse volk en de komst van de Here Jezus Christus uit de hemel tot oprichting van Zijn Rijk op aarde. In deze keten van de Christelijke hoop is de belangrijkste schakel in deze bedeling het “geheimenis der Gemeente”— haar wezen, haar ontwikkeling, en haar betekenis als het lichaam van Christus.

Allereerst een enkel woord over de plaats, die de Gemeente volgens de Schrift in het heilsplan van God inneemt.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 18:46

WEDERGEBOORTE – De hoop der schepping

Blijde verwachting

De hoop der scheppingHoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik een nieuw boek in handen krijg, heb ik de gewoonte om eerst eens vluchtig de eerste en de laatste bladzijden te lezen. Daarna weet ik twee dingen. In de eerste plaats weet ik dan ongeveer waar het verhaal over gaat en in de tweede plaats weet ik dan of het goed afloopt. Want kijk, als ik op voorhand weet, dat het verhaal geen “happy end” heeft, begin ik er niet eens aan. Ik heb het namelijk niet zo erg op dat onbevredigende gevoel dat me bekruipt als het met de hoofdpersoon van het verhaal zo tragisch eindigt. Nu zal dit wel een afkeurenswaardige gewoonte van me zijn, maar ik troost mij met de gedachte, dat velen precies hetzelfde doen. Want hoe dan ook, het werkt wel! Het lezen van de eerste en de laatste bladzijden geeft over het algemeen inderdaad een globaal doch oppervlakkig beeld van de inhoud van een boek. En zelfs “Het Boek der Boeken” vormt hierop geen uitzondering. De eerste bladzijden van de Bijbel, overbekend als zij zijn, vertellen ons over de wijze waarop de wereld zoals wij die kennen tot stand gekomen is. En direct worden we geconfronteerd met de meest gecompliceerde problemen. We lezen hoe de wereld van kwaad tot erger vervalt. Hoe zij, verre van te evolueren, juist degenereert. En we vragen ons in spanning af hoe dat toch wel moet aflopen. Maar wanneer onze nieuwsgierigheid het wint, en we vol ongeduld de laatste hoofdstukken opslaan, kunnen we een zucht van verlichting slaken. Want tegen elke menselijke verwachting in kent de Schrift een “happy end”! We lezen daar immers over het tot stand komen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ter vervanging van de oude hemel en aarde, die voor eeuwig zijn weggedaan. De oude schepping blijkt op het laatste ogenblik vervangen te worden door een nieuwe. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont!

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 14:12

WEDERGEBOORTE – De hoop van Israël

De Leraar van Israël

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeft over de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan, verwijt hij Nicodemus, dat deze niet bekend is met het begrip “wedergeboorte”:

” Zijt gij de (niet “een” maar “de”) leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet? Joh.3: 10.

Daarna vervolgt Hij met:

” indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?” Joh. 3:12.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 11:10

WEDERGEBOORTE – Het Nieuwe Leven

De functie van de oude natuur

In de brochure “Wedergeboorte, de weg er naar toe” hebben wij gezien, dat de natuurlijke mens door zijn geboorte uit Adam een zondaar is, en daarom ongeschikt voor het koninkrijk Gods ( 1 Kor. 15 : 50 ) Wat nodig is, is dat de zondaar in ieder geval verlost wordt van zijn oorspronkelijke afstamming en opnieuw verwekt of geboren wordt, waardoor hij een nieuwe natuur ontvangt. Deze verlossing van de oude natuur is voor ons, die geloven in het verzoenend sterven van de Here Jezus een heerlijk feit, omdat wij weten, dat “onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde..” (Rom. 6: 6.) Deze voor God gestorven zondaar ontvangt echter tevens met Christus nieuw leven, omdat de opstanding van Christus, evenals Zijn sterven, in onze plaats was. Zijn opstanding is daarom ook onze opstanding.

Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding…. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. ” (Rom. 6: 4, 5, 8).

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 11:08

WEDERGEBOORTE – De weg er naar toe

Inleiding

In de prediking van het Evangelie van Jezus Christus worden vele Bijbelse uitdrukkingen gebruikt, die alle.te maken hebben met de manier waarop een sterfelijke zondaar eeuwig leven kan ontvangen. Er wordt gesproken over bekering, verzoening, geloof, genade, rechtvaardigmaking, verlossing en bevrijding. Een woord, dat slechts zelden gebruikt wordt, maar toch zo ontzettend belangrijk is, omdat het in essentie aangeeft, waar het eigenlijk allemaal om gaat, is “wedergeboorte”. Op deze bladzijden willen wij ons daarom bezighouden met wat de Bijbel onder wedergeboorte verstaat.

De eerste fase van een dergelijk onderzoek moet noodzakelijk bestaan uit een studie van de taalkundige betekenis van het woord wedergeboorte zelf, terwijl eerst daarna de specifiek Bijbelse inhoud van dit begrip aan de orde kan komen. De lezers, die niet geïnteresseerd zijn in die taalkundige verhandeling, kunnen eventueel dit eerste gedeelte overslaan, en beginnen te lezen onder “Wedergeboorte als noodzaak”, zonder daardoor wezenlijk iets te missen. Dat wij hieronder desondanks aanvangen met een woordstudie over wedergeboorte, is, omdat dat onzes inziens de enig juiste methode voor een studie als deze is.

Tenzij anders vermeld, wordt gebruik gemaakt van de Oude Vertaling.

Lees verder

Updated: 18/06/2017 — 10:52

Typologie in de Bijbel

Voorwoord

Typologie in de BijbelMen zegt wel eens: de praktijk is de beste leermeester. Welnu, dat geldt zeker ook voor het bestuderen van de Bijbel. Wie meent kennis te kunnen of moeten nemen van Gods Woord zonder de Bijbel te lezen en te onderzoeken die komt bedrogen uit. De Bijbel is niet gelijk lectuur, waarbij volstaan kan worden met oppervlakkige lezing. De Bijbel is het Woord van God! Als de Bijbel open gaat spreekt God tot ons. De praktijk leert ons, dat velen wel de Bijbelse geschiedenissen kennen, in grote lijnen althans, maar nooit de diepere betekenis daarvan hebben onderkend. Meestal omdat ze dat nooit is bijgebracht. Het komt dan ook vaak voor, dat gelovigen enthousiast worden als zij bepaald worden bij de rijkdommen, die God in Zijn Woord heeft neergelegd. Typologie noemen wij dat dan dikwijls. Dat is de boodschap van God, die in “beeld” gebracht is door middel van typen. Deze brochure is (opnieuw) geboren uit de praktijk naar aanleiding van de vraag wat typologie nu eigenlijk is en hoe je dat moet bestuderen. De bedoeling was niet om alle typen te noemen (voor zover dat mogelijk zou zijn) of een volledig, diepgaand naslagwerk over het onderwerp te produceren. Het is alles slechts even aangestipt, in het kort, wetend, dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft… Het is een handreiking aan hen, die niet zo vertrouwd zijn met de typologie en tegelijk een aanzet voor elke gelovige om zich te verblijden in de rijke buit die God heeft gegeven (vgl. Ps. 119:162). De volgende notities zijn bedoeld als een korte, eenvoudige inleiding op dit onderwerp, die kunnen dienen als handvaten om er zelf mee verder te gaan… en/of aan anderen door te geven.

Lees verder

Updated: 18/06/2017 — 10:09
Pagina 1 van 6123456
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme