Categorie: Brochures

Bijbelse brochures

Gebed – Stil zijn voor de Heer

Als we slechts wisten, hoe we moesten luisteren, dan zouden we God tot ons horen spreken.
Hij spreekt tot ons door Zijn Woord en door Zijn Geest. Elke dag voegt Hij daaraan een bladzijde toe..
Ons geloof is zwak. Ons leven is zo haastig en materialistisch georiënteerd.
Dat is het, waardoor wij van nature Gods stem en Gods boodschap zo moeilijk verstaan.
Hij spreekt tot ons met stille stem, als Hij ons leidt in het dagelijks leven.
Laten we daarom ruimte maken om “Stil te zijn voor de Heer“.
Het doel van dit boekje is ons te inspireren en aan te moedigen tot een dialoog met de Schepper en ons vooral te leren, hoe wij moeten luisteren naar Zijn spreken tot ons, als we Zijn Woord lezen – in de morgen en in de avond, als we bidden, of als we stil zijn.
Wij worden zelf ook gezegend als wij bidden. Het verblijven in de hemelse sferen werpt zijn vruchten af
Gebed drukt zijn stempel op ons wezen en werken.
Oprecht gebed zal ons leven opmerkelijk veranderen.

Moge uw oprecht verlangen tot uitdrukking komen met de woorden van de jonge Samuel: “Spreek Heer, Uw dienstknecht hoort” (1 Sam.3:10).

Lees verder

Updated: 18/09/2017 — 06:11

De Wereld van Toen … en Nu

De geschiedenis van de dagen van Noach van grote betekenis voor ons

In het 6de hoofdstuk van Genesis vinden wij een nauwkeurig verslag van de dagen van Noach. Dit Bijbels en historisch verslag is voor ons van het allerhoogste belang. De Here Jezus Zelf heeft immers verklaard, dat deze geschiedenis zich zal herhalen: ‘Gelijk de dagen van Noach alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen’ (Matth. 24 : 37). De zonden en ongerechtigheden, die kenmerkend waren voor de dagen van Noach, zullen eveneens kenmerkend zijn voor de dagen, die onmiddellijk voorafgaan aan de komst van de Zoon des Mensen op aarde. Zij waren in Noachs dagen de directe aanleiding tot het oordeel van de zondvloed; zij zuilen in de eindtijd eveneens de directe aanleiding vormen tot een nog groter en verschrikkelijker oordeel, dat over de ganse aarde komen zal.

De goddeloosheid en verdorvenheid van het mensdom bereikte in de ‘dagen van Noach’ zulk een hoogtepunt, dat de maat van Gods toorn vol werd en Zijn lankmoedigheid jegens de bewoners der aarde uitgeput raakte, zodat Zijn rechtvaardig en verschrikkelijk oordeel onvermijdelijk werd. Het was een goddelijk ‘tot hiertoe en niet verder’. En Gods normen zijn vandaag niet veranderd. Hij heeft in het verleden ‘de oude wereld niet gespaard’. Hij zal in de toekomst ook de moderne wereld niet sparen. Met rasse schreden nadert de dag des oordeels, waarin ‘de Here zal komen als vuur en Zijn wagens zullen zijn als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en Zijn dreiging in vuurvlammen; te vuur en te zwaard zal de Here gericht houden over al wat leeft’. (Jes. 66 : 15, 16).

Lees verder

Updated: 17/09/2017 — 07:28

HONING

vliegende bijWat zegt de Schrift over honing?

Als wij willen weten wat de Schrift over honing zegt, is de beste manier om alle Schriftplaatsen op te zoeken waarin het woord “honing” voorkomt. Vanwaar die positieve uitwerking van honing? Het eigenaardige is namelijk dat wanneer het gaat om de typologische betekenis van honing, die honing in het algemeen negatief wordt uitgelegd. Een Schriftgedeelte dat gebruikt wordt om de negatieve kant van honing aan te geven is Leviticus 2.

Leviticus 2 : 11
11 Geen spijsoffer, dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt worden; want van geen zuurdesem, en van geen honig zult gijlieden den HEERE vuuroffer aansteken.

In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over de diverse offeranden die Israël geacht werd te brengen. We vinden de voorschriften van het samenstellen van die offers. Er worden hier twee soorten voedsel genoemd, die niet mochten voorkomen in het spijsoffer: zuurdesem en honing. Zuurdesem is in de Schrift altijd een beeld van de zonde, van de oude natuur of van valse leer. Kortom: zuurdesem staat voor alles dat tegen Gods bedoelingen ingaat. Zuurdesem ontwikkelt zich, maar het is hol. Het heeft dus een negatieve betekenis. Vandaar, dat het volk Israël zelfs het feest van de ongezuurde broden diende te vieren, waarbij zij zeven of eigenlijk acht dagen lang geen zuurdesem in huis mochten hebben. Zij moesten oud zuurdesem uit hun huizen verwijderen, zodat ze het feest konden vieren. Hierop komt Paulus later in de eerste Korinthebrief terug. Hij houdt ons voor in:

1 Korinthe 5 : 7
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Bij gelovigen van de huidige vijfde bedeling is de oude natuur, de zonde, weggedaan. Niet omdat wij daar ons best voor gedaan hebben, maar omdat de Heer dat van ons heeft uitgezuiverd. Hij heeft onze oude mens weggenomen en vernietigd. Zuurdesem mocht dus niet voorkomen in het spijsoffer, omdat het een beeld is van zonde. Als nu gezegd wordt dat zuurdesem en honing geen van beide in het spijsoffer mochten voorkomen, dan wordt gesuggereerd dat honing wel dezelfde betekenis zal hebben als zuurdesem. Zuurdesem mocht niet in het spijsoffer, omdat het een beeld van de zonde is. Maar ook honing mocht niet in het spijsoffer voorkomen. Men gaat er op voorhand van uit dat honing ook wel iets negatiefs zal voorstellen. Wanneer we echter de Schrift erop naslaan en onderzoeken wat honing betekent, dan krijgen we geen negatief, maar een positief commentaar. Er is een positieve reden waarom honing niet in het spijsoffer mocht voorkomen. Dat de oude mens en de zonde niet aangeboden kunnen worden aan een heilig en rechtvaardige God is vanzelfsprekend. Maar er is nog iets anders dat ook niet door ons aangeboden kan worden en wat God zelfs zou opvatten als een belediging. Dat is namelijk datgene wat God Zelf ons gegeven heeft. Daarin zit het geheim van de honing. Honing is niet zoals het zuurdesem een voorstelling van iets wat de mens produceert. Honing is een beeld van wat God heeft voortgebracht.

Lees verder

Updated: 24/08/2017 — 19:33

Worden alle mensen behouden?

VOORWOORD

De titel van deze brochure luidt: “Worden alle mensen behouden?”
Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde vraag. Sommigen zullen direkt denken: “O, dat gaat zeker over de leer der alverzoening”.
Bij anderen is de vraag wellicht nog nooit opgekomen. Toch is deze vraagstelling aktueel!

Wij leven vandaag in een tijd, waarin de Bijbelse boodschap wordt bezoedeld.
Zo valt in menige prediking of publikatie te bespeuren, dat men ervan uit gaat, dat alle mensen kinderen van God zijn, en dat het dus met alle mensen ook wel goed komt. Men spreekt over God, Die de wereld liefheeft en niet wil, dat sommigen verloren gaan… dus, zo konkludeert men, worden alle mensen behouden.

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 19:54

Wolven in schaapsklederen

Een ernstige waarschuwing tegen de moderne theologie

“Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”. Matth. 7:15

“Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts”. 2Kor. 11:14

WACHT U VOOR DE VALSE PROFETEN!

“Maar wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”. Aan hun vrucht zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo iedere boom brengt voort goede vruchten…. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen”. Matth. 7:15-20

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 19:52

Wicca… niet/wel wijs?

– Het mysterieuze contact met de godin
– De juiste bijbelse oplossing!

  • Uit de praktijk gegrepen
  • Wat maakt wicca zo aantrekkelijk?
  • Wat houdt wicca eigenlijk in?
  • Wat zegt de Bijbel over wicca?
  • Wicca bij Harry Potter
  • Machtiger dan de dood
  • Wat kunnen opvoeders doen?

UIT DE PRAKTIJK GEGREPEN

Wat Rebekka’s ouders hadden kunnen weten
Elke avond, voordat zij gaat slapen, steekt Rebekka de kaarsen aan op het kleine altaar in haar slaapkamer. Dan zegt zij ook haar gebed op:

“Welkom! schone Maan, heerser van de nacht, wees mij tot een gids die leidt tot het licht.
Welkom! schone Zon, heerser van de dag, laat de morgen zijn tot licht op mijn pad”.

Op haar altaar staan vier porseleinen kelken voor de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde. In iedere kelk liggen wat rozenblaadjes, halfedelstenen, gesmolten kaarsvet en gedroogde bladeren. Zij staan op vier punten van een vijfpuntige ster. Op de vijfde punt van het pentagram zit een kikker, het symbool voor ‘geest’ en ‘leven’. Dan verricht Rebekka haar rituelen om zich af te stemmen op de kosmische harmonie. Als de energie door haar heen stroomt, kan zij die op anderen richten en hen daarmee ‘betoveren’.

Tim vertelt
Tim loopt het huis van een vriendje binnen en merkt dat er iets gaande is. Iets spookachtigs. Wat is er aan de hand? “Mijn zusje is heks geworden,” legt zijn vriend uit. “En haar vriendje is de leider van een heksenkring die almaar groeit”. Tim is er echter op voorbereid. Hij vertelt zijn vriend wat de Bijbel erover zegt en legt uit wat ‘geestelijke oorlogvoering’ is (uit Efeze 6). Dan bidt hij om bescherming en dat God het meisje eruit zal bevrijden. Tim kon dat doen, omdat hij ook zelf elke dag God om bescherming moet vragen, want vlakbij zijn huis is ook een heksenkring. Die heksen hebben het op hem gemunt. “Zij werpen ‘spells’ op kinderen die niet met hen meedoen. Een jongen viel en heeft zijn arm gebroken.”

Tim vertelt verder
De wiccans bij ons op school geloven in de wereldvrede. Ze maken met hun vingers het vredesteken en zeggen de spreuk op: “Wij maken alle mensen één en samen vormen wij één wereld.” Vandaag maakten zij een kruis van witte schijfjes en gingen daar in een kring omheen staan. Zij lazen uit een zwart boek en hielden elkaar met de pinken vast. Daarna sloten zij hun ogen, leunden met hun hoofd achterover en begonnen in een geheimzinnige taal te spreken. Toen ik vroeg wat zij aan het doen waren, antwoordden zij: “Wij zijn aan het toveren!”. In de lessen over vreemde godsdiensten kiezen zij voor het boeddhisme en luisteren zij naar muziek die ik nooit had gehoord. Een jongen vertelde mij dat die meditaties hem een geweldige kick gaven. Ik waarschuwde hem met de woorden: “Pas maar op dat je niet door een demon bezeten wordt”. Daar schrok hij van en zei: “Waarom heb je mij dat niet eerder verteld?

Lees verder

Updated: 21/06/2017 — 01:51

Wet of Genade

door Klaas Rozendal (ca. 1942)

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei: “In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.” Gen. 12:3 Het kon echter eerst van kracht worden als het zaad,

waarop de belofte sloeg, zou gekomen zijn. Dat zaad was Christus. Het Verbond der Genade, uitgedrukt in beloften, Gal. 3:15-19 wordt in Heb. 9 met recht “Testament” genoemd en Christus de “Testamentmaker” of Erflater.

Oud en nieuw

De vraag “Waar begint het Nieuwe Testament?” is van het grootste belang. Het antwoord geeft de Bijbel zelf in Heb. 9:16 en 17: “Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.” De nieuwtestamentische tijd begint derhalve eerst bij de dood van Christus en niet bij Zijn geboorte.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 21:31

Wee, wee, gij grote stad, BABYLON

(Openbaring 18:10)

HOOFDSTUK 1

Rumoer in het midden der aarde

De laatste tientallen jaren is de aandacht voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten sterk toegenomen.
Oude tijden herleven in een nieuwe vorm. Oude landen zijn herrezen, soms onder nieuwe namen. Met name de stichting van de Joodse staat, Israël, heeft grote beroering teweeggebracht onder de volkeren.
Vooral de Arabische landen in de omgeving van Israël hebben overduidelijk blijk gegeven van hun onvrede met de huidige situatie. Ondertussen is Israël uitgegroeid tot een belangrijke mogendheid en heeft het verschillende aanvallen weerstaan.
De laatste jaren worden vooral gekenmerkt door het zgn. Palestijnse probleem”. Palestijnen, die een eigen staat claimen en daarvoor het land van de Joden de meest geschikte plaats achten, vechten voor hun “rechtvaardige” zaak.
Deze kwestie heeft bijgedragen tot een verscherping van de haat tussen Joden en Arabieren, die er overigens al van oudsher is.
Joden, Arabieren, Palestijnen, Israël, Jeruzalem, Egypte, Libanon, Syrië… namen die al weer vele jaren bekend zijn voor iedereen. Eigenlijk ontbrak er nog één naam, die Bijbels-historisch gezien toch uitermate belangrijk is: BABEL, of in het Grieks: BABYLON. Het is de illustere naam van een stad, verbonden aan een rijk, die in tal van Bijbelgedeelten voorkomt, vanaf het boek Genesis tot in Openbaring.
Niet alleen historisch van belang dus, maar ook profetisch!

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 21:03

Wat is de Hemel?

Schriftlezing: Joh. 14 : 16,
Openb. 21 en 22.

  1. Wat is de hemel?

    DE WONDERBARE TROOST VAN DE HEMEL

Thans wil ik met u spreken over een uiterst belangrijk en heerlijk onderwerp: Wat is de hemel? Eigenlijk moesten Gods kinderen veel meer over de hemel spreken, dan zij gewoonlijk doen. De heiligen van de oude tijd spraken dagelijks over de hemel. Zij verheugden zich in het vooruitzicht van de hemel. Zij hadden heimwee naar de hemel. Zij zongen van de hemel. Jezus zeide: ‘Verblijd U, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen’ (Luk. 10 : 20).
O, ik bid God, dat door deze boodschap de hemel voor u een grotere werkelijkheid mag worden. De hemel is niet zo ver weg, als u denkt. Engelen gaan voortdurend van de hemel naar de aarde, en van de aarde naar de hemel. Zij onderhouden een druk en levendig verkeer tussen hemel en aarde. Hemelse wezens zien dag en nacht op ons neer en slaan ons met oneindige liefde en tederheid gade. Zij verblijden zich, als één zondaar zich op aarde bekeert.
Laat geen ongeloof of twijfel uw blijdschap in de gezegende en zekere beloften aangaande de hemel wegnemen. Onderzoek de Schriften; bedenk de dingen die boven zijn; spreek veel over de hemel; verblijd u in de hemel; zing van de hemel.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 18:49

Wat is de gemeente. Wat is ze niet?

I. Het Wezen van de Gemeente

Aan niets heeft de Gemeente van Jezus Christus in onze dagen meer behoefte dan dat in haar de grondwaarheden van de Christelijke hoop weer levend en zichtbaar worden. Wij moeten helaas de klacht uitspreken, die eigenlijk ook een aanklacht is, dat de Kerk van Christus deze grondwaarheden met hun wonderbare perspectieven voor de eindtijd verduisterd heeft ten gunste van een ontwikkelingsleer over wereldverbetering en maatschappijvernieuwing, die echter noch Bijbels gegrond noch door de loop der geschiedenis gerechtvaardigd is.

De zelfbezinning van de Gemeente moet beginnen met de terugkeer tot het fundament van de Schrift en tot de verwachting van de Christelijke hoop. Een bekend theoloog heeft eens verklaard:”Verheerlijkte lichamelijkheid is het einde van al Gods wegen”. Bijbels uitgedrukt betekent dit niets anders, dan: “Wij geloven in de oprichting van het Duizendjarig Vrederijk en in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont”. Maar de weg daarheen is niet wereld-verbetering of maatschappij-vernieuwing als gevolg van de geleidelijke doorwerking van het Evangelie; maar de voltooiing der Gemeente, de openbaring van de antichrist, de verlossing van het Joodse volk en de komst van de Here Jezus Christus uit de hemel tot oprichting van Zijn Rijk op aarde. In deze keten van de Christelijke hoop is de belangrijkste schakel in deze bedeling het “geheimenis der Gemeente”— haar wezen, haar ontwikkeling, en haar betekenis als het lichaam van Christus.

Allereerst een enkel woord over de plaats, die de Gemeente volgens de Schrift in het heilsplan van God inneemt.

Lees verder

Updated: 20/06/2017 — 18:46
Pagina 1 van 71234567
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme