Categorie: Christelijke liederen

Evangelische Maranatha Gemeente Beverwijk/Heemskerk

De opwekkingsliederen

Wat zijn de voornaamste bezwaren tegen de Opwekkingsbundel?

  1. Grote eenzijdigheid

De opwekkingsbundel is het speciale project van Wiesje Hoekendijk (de voormalige vrouw van de pinksterleider Ben Hoekendijk, de oprichter van Stichting Opwekking). Zij heeft zelf in een interview verteld dat de opwekkingsbundel niet bedoeld was om de bestaande bundels te vervangen. De bundel was bedoeld als aanvulling. Omdat in de andere bundels weinig aanbiddingsliederen stonden (let wel, aanbidding in de charismatische betekenis van het woord), heeft men de Opwekkingsbundel gemaakt, als aanvulling op de bestaande bundels. In evangelische kring zong men uit de bundel van Johannes de Heer, in pinksterkringen uit Glorieklokken.

Tot haar verbazing, zo vertelde ze, zag ze na enige tijd dat haar Opwekkingsbundel uiteindelijk de andere bundels naar de rand duwde of helemaal deed verdwijnen. Dat vond ze zelf geen goede zaak, vanwege de eenzijdigheid van de bundel.

  1. De leer achter veel van de liederen deugt niet

Er zijn liederen die onbijbelse charismatische leerstellingen uitdragen.

Dan heb je de zogenaamde “Kingdom Now” liederen.

(De Kingdom Now theologie, ook wel Dominion theologie genoemd, gaat er van uit dat we nu al in het duizendjarig rijk leven. De duizend jaar uit Openbaring 20:1-7 wordt dan symbolisch opgevat voor het tijdperk van de christelijke gemeente. In het duizendjarig rijk is Christus koning (De Heer regeert, etc.). We zijn nu al, zo stelt men, in het duizendjarig rijk, dus Christus is koning. We moeten alleen nog als gemeente door geestelijke oorlogvoering de macht in de wereld overnemen en dan kan Christus terugkomen. Nauw hiermee verbonden is de Latter Rain stroming in de pinksterbeweging. En de Apostolic Restoration Movement. Joels Army, de gemeente als the man-child, die met ijzeren scepter de wereld zal regeren)

En een zeer groot bezwaar is dat achter veel liederen de zogenaamde aanrakingstheologie zit. De liederen gaan over een aanraking van God, er wordt gebeden om een aanraking van God, die aanraking wordt als heel belangrijk voorgesteld, soms zelfs als de sleutel voor een overwinnend christenleven. De liederen gaan eigenlijk nog een stap verder dan alleen het bidden om een aanraking. De liederen zijn er muzikaal op ontworpen, gecomponeerd, om door het zingen van het lied zelf de gewenste aanraking (beleving) van God te krijgen. Om in een staat van contemplatie, van directe Godservaring te komen.

De in charismatische kring meest gebruikte methode (techniek) om tot de gewenste Godservaring te komen is het zingen van de zogenaamde aanbiddingsliederen. De hele dienst is er dan op gericht, er op toegelegd, om via het opbouwen van de aanbidding te komen tot de ervaring van God, tot het schouwen, tot liefdesextase. Als wij aanbidden komt, zo leer men, God dichterbij, het trekt God aan, het doet God tot ons naderen.

Een voorbeeld.

Lied 488 uit de Opwekkingsbundel.

Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij.

Als ik u ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

Refrein

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer komt dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

En uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan

En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Refrein (2 maal)

Houd mij vast, laat uw liefde stromen, ……

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde

Het lied heeft de vorm van een gebed. Er wordt gebeden om een ontmoeting met de Heer. Vandaar het “Heer, ik kom tot U“, “Heer kom dichterbij” en het “als ik U ontmoet.” Het gevolg van deze ontmoeting is dat je gaat zien en voelen. “Heer komt dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij.” En “Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.” Er wordt gebeden: “laat uw liefde stromen.”

Deze gevoelsontmoeting met de Heer heeft, volgens het lied, verschillende gevolgen. Als we God ontmoeten en daardoor de liefde van God in ons voelen stromen “dan wijken trots en twijfel voor de kracht van uw (Gods) liefde.” Het diep in ons voelen stromen van Gods liefde heeft verder, volgens het lied, tot gevolg dat we opstijgen als een arend. “Ik voel uw kracht en stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.” Dus ik voel en als gevolg daarvan stijg ik op. Ik voel en ik zweef. Ik voel en wordt gedragen door de kracht van uw liefde.

Dit is een zuiver voorbeeld van een mystiek lied. In het lied gaat het om het verkrijgen van een ontmoeting met God. Het gaat om het verkrijgen van een aanraking van God. Het gevolg is dat je God gaat schouwen en voelen, zo staat het ook letterlijk in het lied. Dit zijn precies de twee doelen van de mystiek: het schouwen van God, dat is het doel van het platonisme, en het voelen van God, de extase, dat is het doel van het neoplatonisme. De aanraking is volgens het lied levensveranderend en het doet je opstijgen, het maakt je tot een overwinnend christen. Het doet je zweven, het doet trots en twijfel wijken, het verandert je, je vindt er rust. Het gebed wat in dit lied wordt gegeven komt samengevat neer op “laat me iets voelen, dan komt het in orde.”

De melodie is er op gemaakt om het gewenste “gevoel” te bevorderen. Kijk naar het door de melodie ondersteunen van de emotionaliteit (b.v. het slepend aanhouden van de toon in het refrein bij de woorden: houd, stromen, liefde.) Ook wordt op het laatst toegewerkt naar een hoogtepunt door het tweemaal herhalen van het refrein met als slot nogmaals een stuk van het refrein. Dat driemaal herhalen van het meest emotionele deel aan het eind van het lied geeft de gelegenheid om je weg te laten voeren door de emotie.

Stel dat, mede door het zingen van het lied, het gewenste gevoel wordt verkregen. Je voelt diep in je binnenste Gods liefde stromen. Je stijgt op. Je gaat de lucht in. Maar wat gebeurt er vervolgens op het moment dat je Gods liefde niet meer voelt stromen? Dan volgt er een vliegramp, een crash, want dan stort je geestelijk neer.

De bijbel spreekt in Jesaja 40:31 ook over het opstijgen als met arendsvleugels. Daar gaat het echter niet om een aanraking van God, een ontmoeting met God die je doet zweven. Daar gaat het om geloof. Wie de Here verwachten (een uitdrukking van geloof, vertrouwen, rekenen op Gods beloften van bijstand en uitredding) die putten door het geloof nieuwe kracht en stijgen op. In lied 488 ontbreekt het geloof geheel. Daar is het “wie de Here verwachten” veranderd in “wie de Here voelen.”

De inhoud van het lied is niet bijbels. Het leert leven op gevoel in plaats van door geloof. Het gaat tegen de bijbel in. Het is heidens, platonisch en neoplatonisch van inhoud. Het klinkt alleen maar christelijk omdat christelijke termen worden gebruikt.

Mensen zeggen toch dat ze gezegend zijn door het lied. Naar hen luisterend lijkt het er op dat sommigen niet naar de rationele inhoud van het lied kijken. Het dringt helemaal niet tot hen door wat er letterlijk staat. Men pikt er willekeurig uitdrukkingen uit die men vervolgens vanuit de eigen bijbelkennis toch min of meer bijbels invult.

Een tijd geleden hoorde ik het lied voor het eerst in de dienst zingen. Ik had eerst niets in de gaten. Tijdens het zingen van het lied nam de verbijstering toe, toen tot me doordrong wat er gezongen werd. Mijn mond viel werkelijk open van verbijstering. Het is ongelofelijk dat dergelijke liederen in de baptistengemeente gezongen worden. Op de basisbijbelstudie leer ik de mensen dat ze niet op hun gevoel moeten leven. En zondags worden vervolgens dit soort liederen gezongen.

Er staan vele van dergelijke liederen in de Opwekkingsbundel. Elke jaar worden er liederen toegevoegd. Je kunt aan de volgorde in de bundel zien dat de liederen, over de jaren gezien, mystieker worden. Steeds meer ervaringsgericht. Met steeds minder bijbelse en leerstellige inhoud.

Liederen als het hierboven behandelde lied 488 kun je typeren als “zweefliederen.”

Contrasteer dit “zweeflied” met het volgende, in evangelische kringen vroeger heel populaire lied “When we walk with the Lord in the light of His word” (“Hij die rustig en stil“)

De kern van het refrein luidt: “Trust and obey there is no other way to be happy in Jesus than to trust and obey” (Vertrouw en geloof, er is geen andere weg om gelukkig te zijn in Jezus dan te vertrouwen en te gehoorzamen).

In dit lied wordt de bijbelse spiritualiteit, het bijbelse geestelijk zijn, kernachtig onder woorden gebracht:: “Geloof en gehoorzaamheid”. Dit soort liederen zijn verdrongen door allerlei mystieke “zweefliederen”.

De zweefliederen worden gebruikt om in een trance te komen. Het zijn in feite tranceliederen. Daarom lijken sommige (zeker charismatische) diensten tegenwoordig zo op de popconcerten die ik voor mijn bekering placht te bezoeken. Ook daar ging men in trance op de muziek. Een tijd geleden was ik in een samenkomst in een volle evangelie gemeente. Een lied werd opgegeven. Nog voor de muziek het lied inzette gingen sommigen al in de houding staan: armen opgeheven, ogen dicht, blik in vervoering naar boven gericht. Dit alles schept een surrealistische onwezenlijk sfeer.

Veel ouderwetse evangelicals vinden het langdurige zingen van praiseliederen, dan gaat het vooral om die van het mystieke type, nauwelijks te verdragen. Anderen zijn daarentegen naar het lijkt verslaafd aan dit soort liederen. Verslaafd aan de gevoelsbewegingen die dit soort liederen opwekken. De oude liederen “smaken” hen niet omdat er niet of nauwelijks op “gezweefd” kan worden.

Een ander bezwaar van de opwekkingsliederen is dat het Godsbeeld zeer eenzijdig is.

  1. Lege liederen

Veel liederen zijn erg vaag. Vele liederen hebben bijna geen bijbelse inhoud.

  1. Ze hebben de plaats van liederen met een veel rijkere bijbelse inhoud ingenomen

Armoedige liederen hebben de bijbelsgezien veel rijkere liederen verdrongen. Liederen die de eeuwen hebben doorstaan worden vervangen door lege liederen. Bron


Van de EMGemeente kreeg ik een schrijven met de volgende mededeling:

Hans

Hiermee delen wij jou mee dat wij tot onze spijt genoodzaakt zijn jou de toegang tot het gebouw en het grondgebied van de Beverwijkse Harmonie Kapel aan de Groenelaan 74 te Beverwijk te ontzeggen tijdens de periode dat wij deze huren op de zondag van omstreeks 08:00 tiot 14.00 uur en bij gelegenheid tot 16.00 uur.

De reden daarvoor is gelegen in het feit dat jij een paar jaar geleden bij herhaling, zowel mondeling als schriftelijk per brief en internet, ons als kerkgenootschap niet alleen hebt vervloekt, maar ook hebt bedreigd met de dood. Onbegrijpelijk en volkomen ten onrechte.

Jouw bedreigingen heb je nooit herroepen en/of je excuses daarvoor gemaakt.

De kerkgangers zijn die bedreigingen uiteraard niet vergeten.
Daarom geeft jouw aanwezigheid onrust bij deze mensen.

Jouw -weliswaar korte- aanwezigheid voor de aanvang van de samenkomst op j.l. zondag 5 februari 2017 heeft daarom ook opnieuw voor onrust gezorgd.
Dit nog los van de uiterst onheuse bejegening die ochtend in de richting van een van ons.

Als oudsten en bestuur van de Evangelische Maranatha Gemeente voelen wij ons er verantwoordelijk voor om o.a. een zekere veiligheid  en rust te waarborgen.
Met jouw aanwezigheid is dat helaas niet (meer) mogelijk.

Daarom zijn wij unaniem van oordeel dat jouw aanwezigheid niet gewenst c.q. niet toegestaan is op de zondag op hiervoor genoemde tijden op genoemde locatie.

Wij hopen en verachten dat jij ons besluit zult respecteren.

Beverwijk/Heemskerk, 10 februari 2017

Namens oudsten en bestuur van de St. Evangelische Maranatha Gemeente te Beverwijk/Heemskerk.

Krabbel

S.N.M. Tromp (voorzitter)

Vanzelfsprekend kan ik hier natuurlijk een ordinaire ruzie tot stand houden maar deze brief heb ik aldoor bewaard en niet langer ingekeken en pas nu valt het dubbeltje daadwerkelijk.

In de Schrift staat geschreven: 

Eph 6:12  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Destijds had ik een alleraardigste vriendin die ik op het moment dat ik tot geloof kwam (1993) leerde kennen. Ik was nog wel gewaarschuwd niet met haar in zee te gaan, maar wuifde het weg en dacht bij mezelf dat degene gewoon jaloers was. 

In eerste instantie kwam ik toen bij een kerk van de Gorcumse leer, toen ik aldaar vertrok en dankzij mijn eigen † pathologisch narcistische moeder naar de EMGemeente verwees.

De kwestie echter was dat mij door broeder Peter van Velzen op het hart werd gedrukt de Bijbel te gaan lezen/bestuderen, waar of ik gehoor aan gaf, maar waardoor ik steeds meer tegenstand van kreeg. Mijn vriendin namelijk had een propedeuse theologie gevolgd, daar ik nog geen kennis van de Schrift had, zag ik dat als zegening van God. Mispoes dat was satan die me haar op mijn pad deed komen. En wanneer ik de Bijbel trachtte te lezen kwam zij met allerlei argumenten dat ze in iedere religie dezelfde gebruiken hebben als de christelijke variant. Maar omdat ik daarvoor in het occulte had gezeten en deze God mij had bevrijdt kon zij me niet voldoende overtuigen. Ik moest de zaken gewoon anders aanpakken en dat was voordat ik naar mijn werk ging, twee uur eerder mijn bed uitkwam om rustig en ongestoord de Bijbel te kunnen lezen.

Niet lang daarna uitte het zich dat ze geen intimiteit meer bliefde en bij aanraking mij afsnauwde. Wat in hemelsnaam had ik fout gedaan en voor lange tijd leefden we langs elkaar heen. Tot een dag tot verzoening en we samen naar één of ander museum waren gegaan en een hele fijne dag met elkaar hadden, maar vlak voordat de avond inviel ze in een kroegje een opmerking maakte die heel de dag deed verbleken. Ik was ‘pissed off’ zoals die Amerikanen zeggen.

Ik rekende af en liep haar na en zij draaide zich op het Stationsplein om en vroeg me wat of er met me aan de hand was. Giftig als ik was maakte ik de opmerking twee vijf-sterren ijskasten te hebben, de Frigidaire in de keuken en jij bent die andere, na uitleg wat u geen sier aangaat, was het verdriet groot en werd duidelijk – ook al duurde dat toch nog lange tijd – eer ik met haar brak. God heeft me met die vraag destijds in Egypte enorm geholpen want naar de mens, naar het vlees gesproken was ze een toppertje, maar geestelijk een dooddoener.

Het opmerkelijk in deze dat zij totaal niet had ingezien hoe of haar doen en laten was, dat ik het verwijt kreeg koel en afstandelijk te zijn. En zo is het ook met de EMGemeente die meent dat ik de schuldige ben en alles wat of is gepasseerd in de doofpot laat alsof het nooit gebeurd is. Dat is té verschrikkelijk voor woorden, ik had ze niet hoeven te vervloeken, ze waren het al en zoals blijkt zijn ze dat nog steeds.

Toen Peter van Velzen in het jaar 2000 aan kanker overleed had tevoren al geklonken uit divers keel, dat als Peter ons zou ontvallen, dat het ook zou zijn gebeurt met de EMGemeente. Dat bleek omdat zijn afvallige dochter op de eerste doopdienst Lied 488 ten gehore liet brengen. En já, ze kan mooi zingen maar als die vuiligheid uit haar mond komt dat doet ’t alles teniet. Spreekwoordelijk zou haar vader zich in zijn graf zich hebben omgedraaid, had hij nog geleefd was zijn dochter mogelijk thuis over de knie gegaan. 

Van ons werd verlangd mee te zingen, ik fluisterde tegen Ben de Ruiter dat het lied niks Goddelijks in zich had en deze zei die regels dan niet te zingen, tegen de ‘voorzitter’ Nico Tromp zei ik het ook en ze hebben het over zich laten komen en zongen gewoon mee. Onbegrijpelijk? Nee want toen Peter de geest gaf stond satan niets meer in de weg en stond de deur wagenwijd open. Het liet zich niet lang wachten of pathologisch narcistische Frans Boeije kwam op de proppen met zijn elektrische gitaar en  Opwekking en Praise kreeg de overhand.

Armoedige liederen hebben de bijbelsgezien veel rijkere liederen verdrongen. Liederen die de eeuwen hebben doorstaan worden vervangen door lege liederen.

Precies, want de rijke liederen werden afgeraffeld, omdat ze toch werden aangevraagd, moest het dan maar heel snel, zelfs zó snel dat de adempauze werd weggenomen. En ik goedwillend de nieuwe NBC-liederen aandragend op notenschrift als op mp3 werden alleen maar gebruikt om het lied finaal uit elkaar te trekken, pauzes in te lassen waardoor Ab Klein Haneveld destijds zijn schouders optrok en er helaas destijds niets over zei en ‘laat maar geworden’, favoriete uitspraak van mijn wijlen pathologisch narcistische moeder.

Ik heb aldoor ook gemerkt dat ik door de meeste mensen werd klein gehouden, niet wetende dat mijn moeder haar knechtjes, de zogenaamde ‘vliegende apen’ al had uitgezet. Dat zijn handlangers van de pathologische narcist die dezelfde wrede handeling uithalen, niet mijzelf als kwalijke opstellende, maar kan me nog goed heugen toen ik nog piepjong was door mijn eigen moeder zo enorm ben neergehaald dat ik alleen maar kan spreken van satanische streken.

Ik heb dan ook verscheidene vrienden gehad die door hetzelfde zo dermate in de knoop zaten dat ze suïcide hebben gepleegd, hadden ze Christus maar gekend, maar misschien hebben ze Die kort voor hun daad nog wel aangenomen.

Behalve Menno en Gerlof hebben geklaagd, de rest bleek schijndood te zijn, ingenomen door de satan die ze deed verstarren. Maar zelfs beide persoontjes deugden voor geen meter. Gerlof klaagde dat Frans Boeije hem negeerde, dat een trompettist achter hem stond waardoor hij zijn accordeon niet meer kon horen en deze uiteindelijk thuis liet, maar dezelfde gaf mij destijds het advies niet zo vaak de Bijbel te bestuderen omdat dat naar zijn zeggen niet goed zou zijn, leende mij zijn digitaal fototoestel, en natuurlijk zat ook daar de satan achter, want die wist dat ik bij mijn 2e eveneens pathologisch narcistische vriendin fotografie in de wilgen had gehangen.

Ik kreeg de touch weer, maar kon niks met de foto’s omdat de Macintosh niet compatibel was en daarom kreeg ik gratis en voor niks van Gerlof een pc. Tussentijds had ik met medeweten van Menno en Gerlof een spotprent gemaakt van Frans Boeije en hem als Adolf had afgebeeld waar we alle drie schik om hadden. Maar Gerlof wilde de dienst over mij uitmaken om te bepalen welke software ik zou moeten installeren, dat weigerde ik en toen moest wat eerst was gegeven weer terug en vroeg ik uit Bijbels perspectief of hij misschien ook de Macintosh wilde hebben waar je voor dezelfde prijs een gloednieuwe middenklasse auto voor kon kopen. Zonder dralen zei hij ja, maar had nadien andere plannen en bracht de pagina waar hij zelf verschrikkelijk om had gelachen bekend bij alle christen van de EMGemeente waardoor ongeveer een rel ontstond die zondag, waardoor ik door een groot deel werd geëxcommuniceerd en de vrouw van Frans in tranen was om eigenlijk iets onbenulligs… en Frans? De veroorzaker van alle ellende hield zich op de achtergrond… hij had zijn zinnen gezet, want een pathologhische narcistisch iemand aanvallen moet je spreekwoordelijk dood sarren, daarvoor hoef ik alleen maar te denken aan Jantje Prins die me 16 jaar lang heeft gestalkt.

En ziedaar, uiteindelijk kwam ik in 2013 er achter dat twee zusters die ik als vrienden beschouwde ook pathologische narcisten bleken te zijn, pas toen ben ik Ratgevallen gaan lezen en in 2015 kwamen er allemaal puzzelstukjes bovendrijven slechts en alleen mijn eigen moeder (loeder) op haar geweten had.

Ik heb destijds op internet gezegd dar je alle pathologische narcisten tegen de muur moest zetten, dat zal de doodsbedreiging zijn waarvan Nico spreekt, maar als je als een klein kind wordt bejegend, is het dan niet vreemd dat je in je boosheid dingen zegt die je niet meent?

Waartoe zou ik nog spreken over ontkenning van de EMGemeente, het haalt niets uit want ze zijn verblind en ze zijn doof, en ontkennen is wat dieven ook altijd doen, de verantwoordelijkheid afschuiven op derden.

Toch viel me een klein detail van de brief op en dat is de St. voor de EMGemeente. Hé, had ik aldoor niet opgemerkt, sint heeft van doen met de santekraam van Rome en daar wil ik pertinent geen deel aan hebben. 

En wie of er allemaal pathologisch narcistische mensen zijn, vraag je dat zelf maar af na dit filmpje:

En verder zeg ik er niks meer over, dit boek is dicht en het besef is dat ik mij zolang de tijd rest mij beter verdiep in Zijn Woord als te roeren cq magneetvissen in het dodenrijk! 

P.S. = “laat me iets voelen, dan komt het in orde.”

Dat is iets wat of voorganger Henri Koehorst deed geloven, dat je tijdens gebed een stem krijgt die je verteld wat of je moet doen o.i.d. Gebed wordt m. i. beleden naar satan en die doet graag wonderen, ook al is het voor zijn tijd. Ik moet even een boel filmpjes ontdoen van crap, maar hoe heeft het kunnen gebeuren dat het NBC zich ook inliet met die crap, dan wordt het NBC precies als wat Andreas van der Wal zei: “Nothing But Crap!” (Zelfde als met Shlomo toen hij ouder werd en het zo serieus niet meer nam, dat zien we ook terug in het Openbaring 12 teken).

Updated: 15/09/2017 — 15:29

Niemeijer: Christus Zelf bouwt Zijn gemeente

Dat niet alle gemeenten gelijk zijn, is minder erg dan vaak wordt beweerd, maar er zijn wel degelijk Bijbelse richtlijnen voor de eredienst. Ds. Theo Niemeijer ontdekte blijkens zijn bijdrage aan Het Zoeklicht dat er een goede balans tussen feestelijkheid en plechtigheid moet zijn. Maar sommige diensten zijn zo feestelijk dat van plechtigheid niets over blijft en het omgekeerde kan ook. 

Wanneer ‘meer van de Geest’ wordt verlangd, is het oppassen geblazen, vindt Niemeijer. Het kan in feite volgens hem ook om verlangen naar meer van het vlees gaan. “In deze verlangens staan maar al te vaak egoïstische motieven op de achtergrond. De melodie is zo leuk, het ritme spreekt me aan, het moet een beetje vlotter en een beetje meer, zodat er bijna geen ruimte meer is voor een gedegen, Bijbels gefundeerde preek.”

Leuke liedjes
Veel gelovigen hebben volgens hem het idee dat de eredienst er voor hen is, in plaats van de gerichtheid op de verheerlijking van de Heer Zelf. Daarin past wat hem betreft niet als primaire vraag of de gemeenteleden wel aan hun trekken komen, de liedjes leuk worden gevonden, de preek boeiend genoeg is enzovoort. De verheerlijking van de Heer moet in liederen, aanbidding, dankzegging en Woordverkondiging tot uiting komen. Elke liedbundel heeft een eigen theologische kleur, schrijft Niemeijer. “Het valt mij op dat de laatste tijd in veel gemeenten alleen nog maar uit de bundel Opwekking gezongen wordt en niet of nauwelijks meer uit de bundel van Johannes de Heer, Geestelijke liederen, Psalmen en Gezangenbundels – en daarmee in hun identiteit aan het veranderen zijn. Terwijl juist in bijvoorbeeld de Joh. de Heer-bundel zulke prachtige liederen over bekering, toewijding en wederkomst te vinden zijn en in de Opwekkingsbundel juist weer veel mooie aanbiddingsliederen.”

Lees verder

Updated: 23/06/2017 — 20:53
Pagina 1 van 41234
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme